PaperWise uppförandekod

Inledning

PaperWise är ett socialt företag med ett tydligt och gemensamt mål i sikte: att positivt bidra till en bättre värld. Vi uppnår detta med miljömässigt och socialt ansvarsfullt papper och kartong från jordbruksavfall för tryck, förpackning och kontorsmaterial.

När grödor som ris, majs, vete och sockerrör bearbetas förblir 80% av växten – stjälkar och blad (jordbruksavfall) – oanvänt. Varje år blir miljarder ton jordbruksavfall tillgängligt över hela världen, varav den stora majoriteten för närvarande bränns! Detta leder till förlust av värdefulla resurser, onödiga koldioxidutsläpp och miljöföroreningar i mark och luft. Hundratals miljoner småskaliga jordbrukare med mycket låga inkomster i utvecklingsländer får bara inkomster för den mat som finns på växten. Det är bara 20 procent av skörden. Men detta kan ändras…

Vår organisation drivs av ett tydligt uppdrag, att omvandla så mycket jordbruksavfall som möjligt till högkvalitativt papper och kartong för tryck, förpackning och kontorsmaterial. Genom att göra detta kommer vi att bidra positivt till en bättre värld och förändra pappersindustrin i en positiv riktning. När allt kommer omkring, slöseri av värdefulla råvaror har ingen plats i vår tid!

Genom att låta PaperWises varumärkeskännedom och omsättning växa kommer vi att uppnå vårt mål. Vi arbetar på ett ärligt och transparent sätt. I vår organisation är transparens och integritet av yttersta vikt, liksom engagemang och professionalism. Säkert och hälsosamt arbete med öga för miljö, omgivning och medmänniskor är vår prioritet. Som pappersföretag föregår vi med ett gott exempel och uppmuntrar industri, politik, konsumenter och företag att förändras tillsammans med oss. Förändring börjar med oss själva! ”För om jag inte ändrar mig, varför skulle du det?”

Alla PaperWises medarbetare och leverantörer är engagerade i detta mål, att bidra till en bättre värld genom att vara det ledande varumärket inom miljömässigt och socialt ansvarsfullt papper och kartong från jordbruksavfall. Vi tror på att öka medvetenheten. Tillsammans kan vi knyta samman människor och organisationer och sätta dem i rörelse för ett mer hållbart samhälle. Tillsammans gör vi skillnad.

Tillsammans är vi Wise With Waste.

PETER VAN ROSMALEN

Grundare & VD PaperWise

PaperWise har ambitionen att positivt förändra pappersindustrin och söker kontakt med industri, politik, konsumenter och företag. PaperWise strävar efter transparens, integritet och rättvisa i alla sina aktiviteter och kontakter med berörda intressenter. Målen för hållbar utveckling fungerar som en kompass. PaperWises anställda och leverantörer agerar alltid ärligt, etiskt och lagligt. Uppförandekoden som beskrivs nedan gäller för alla PaperWises anställda och leverantörer;

1. Socialt och miljömässigt ansvarsfullt företagande

PaperWise har som mål att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. PaperWise gör detta genom att använda jordbruksavfall som råmaterial för papper och kartong. På så sätt minskar PaperWises pappers miljöpåverkan och ger jordbrukare i utvecklingsländer en extra inkomstkälla. PaperWise är koldioxidneutralt. Detta uppnås genom att använda så lite energi som möjligt, använda grön energi där det är möjligt och kompensera för resten. Genom att erbjuda hållbara pappers- och kartonglösningar kommer PaperWise hjälpa andra att minska sin miljöpåverkan. PaperWise kommer alltid att vägledas av socialt och miljömässigt ansvarsfullt entreprenörskap när beslut fattas och strategier utarbetas, i syfte att säkerställa organisationens kontinuitet. Riktlinjer som OECD, SA8000, ILO-deklarationen, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 45001 och ISO 26000 ligger till grund för PaperWises val och strategier. PaperWises medarbetare och leverantörer kommer att ta hänsyn till människor och miljö i alla lägen och försöka genomföra positiva förändringar där det är nödvändigt (och möjligt).

Rättvist, etiskt och lagligt beteende

PaperWises anställda och leverantörer agerar i enlighet med de högsta standarderna för personlig och yrkesmässig integritet, ärlighet och etiskt beteende. Detta innebär att PaperWises anställda och leverantörer alltid agerar med anständighet, ärlighet och integritet i enlighet med gällande lagar, och undviker alla former av fusk och oetiskt beteende.

Intressen

PaperWises anställda och leverantörer kommer endast att fatta beslut som ligger i företagets intresse och aldrig för personlig vinning. Företagets intressen kommer i första hand och kommer alltid att skyddas.

Konfidentiell information

PaperWises anställda och leverantörer får aldrig använda konfidentiell eller skyddad information för personlig vinning. Om en anställd måste hantera konfidentiell information från en PaperWise-position, ska den aldrig delas med tredje part om det inte uttryckligen krävs för utförandet av arbetet. Anställda och leverantörer förväntas vara vaksamma och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra läckage av konfidentiell information genom försumlighet, slarv eller indiskret beteende. PaperWises anställda och leverantörer ska aldrig på ett otillbörligt sätt försöka få tillgång till konfidentiell information från en konkurrent, kollega, kund eller potentiell kund.

Diskriminering och trakasserier

PaperWises medarbetare och leverantörer behandlar alltid människor, djur och natur med respekt. På PaperWise är trakasserier från någon i någon form uteslutet. Alla former av diskriminering undviks också. Alla anställda, tillfälligt anställda, praktikanter, styrelseledamöter och andra som är involverade i PaperWise förväntas uppträda enligt de normer för anständighet som är allmänt accepterade i Nederländerna. Detta inkluderar respekt för kultur, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och åsikter, även om de skiljer sig från ens egna.

Professionalism

PaperWise medarbetare är alltid professionella, optimistiska, vänliga, hjälpsamma och proaktiva. Mot varandra såväl som mot relationer utanför organisationen, såsom kunder, potentiella kunder, leverantörer och andra relationer. Dessa uppföranderegler gäller för alla former av kontakt eller kommunikation, inklusive telefonkontakt, e-posttrafik och sociala medier.

Media och marknadsföring

PaperWise tillämpar etiska uppförandenormer i sina marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter och kommer inte att medvetet proklamera osanningar eller göra vilseledande reklam. PaperWise strävar alltid efter öppenhet och transparens i all sin kommunikation. PaperWises anställda och leverantörer tillhandahåller korrekt och tillförlitlig information till kunder, potentiella kunder, leverantörer, intressenter och allmänheten. PaperWise medarbetare och leverantörer säkerställer att hållbarhetspåståenden är underbyggda och verifierbara. Om felaktigheter om PaperWise hittas på internet (eller någon annanstans), vänligen kontakta webbplatsen eller kontot för sociala medier för att få felaktigheterna sanningsenligt korrigerade eller borttagna.

Produktion och upphandling

PaperWise tillverkas i Indien och Sydamerika. För produktionen av PaperWise tillämpar PaperWise fyra principer som pappersbruken måste följa: 1) Genom att acceptera produktionsorder från PaperWise bekräftar pappersbruken denna uppförandekod och godkänner dess innehåll; 2) jordbruksavfall är råmaterial; 3) konsekvent hög kvalitet; 4) partner i leveranskedjan har fokus på och policyer för företagens sociala ansvar.

PaperWise syftar till att återvinna så mycket jordbruksavfall som möjligt till högkvalitativt papper och kartong. Oberoende jämförande miljöforskning baserad på livscykelanalys (LCA) visar att PaperWise har 47% lägre miljöpåverkan jämfört med papper från träd och 29% lägre än återvunnet papper. Dessutom är jordbruksavfall en källa till extra inkomster för fattiga jordbrukare i utvecklingsländer. PaperWises uppdrag är att tillverka papper med den lägsta miljöpåverkan och det största sociala bidraget.

Endast tillsammans kan vi öka andelen papper och kartong som tillverkas av jordbruksavfall. Ett gott samarbete med de olika intressenterna är mycket viktigt i detta avseende. PaperWises vision och uppdrag är kända för de produktionspartners som PaperWise arbetar med. PaperWise har fyra principer för samarbeten i leveranskedjan: 1) långsiktigt samarbete; 2) förbättra miljöpåverkan, social påverkan, kvalitet, effektivitet och produktivitet tillsammans; 3) betala ett rättvist pris; 4) spårbarhet och analys av ingredienser och råmaterial. Det senare säkerställer att PaperWise kan fastställa att ingredienser och material är hållbara, livsmedelssäkra och socialt ansvarstagande i linje med företagets vision och uppdrag. PaperWise strävar efter långsiktiga partnerskap med leverantörer och kommer att göra sitt yttersta för att öka pappersvolymen hos produktionspartner varje år. Genom att göra detta kommer PaperWise bidra positivt till hållbarhet och kontinuitet i relationen med produktionspartner.

PaperWise avstår från att samarbeta i leveranskedjan med partners som utför aktiviteter som strider mot PaperWises vision (enligt ledningens uppfattning), lagen eller sociala attityder. PaperWise samarbetar under inga omständigheter med fabriker där; barnarbete förekommer, individer utnyttjas och/eller tvingas arbeta under farliga förhållanden. Arbetsvillkoren för de anställda vid pappersbruken är moderna och uppfyller internationella standarder för säkert och hälsosamt arbete.

PaperWises ledning besöker själva produktionsanläggningarna och genomför regelbundna kontroller av kvalitet, säkerhet, arbetsförhållanden och produktionsprocessen.

Policy för donationer

I linje med sin vision antar PaperWise följande donationspolicy: PaperWise kommer att spendera mellan 3% och  5% av nettovinsten efter skatt på årsbasis på projekt eller initiativ i den region där PaperWise produceras. Utgifterna kommer att bidra positivt till ett eller flera mål för hållbar utveckling (SDG) som fastställts av FN. Det totala beloppet kommer att fördelas proportionellt mellan de olika produktionspartner som producerar papper och kartong för PaperWise, med ett lägsta tröskelbelopp per produktionspartner. Från 1500 euro och uppåt kommer att spenderas, annars inte. PaperWises ledning kommer att rådfråga produktionspartnerna om möjliga projekt.

Hållbart samarbete

PaperWise strävar efter långsiktiga partnerskap med alla intressenter, inklusive anställda, kunder och leverantörer. PaperWise söker kontakt med likasinnade organisationer som också vill minska sin miljöpåverkan för att gemensamt bidra till en bättre värld.

Klagomål

Klagomål tas alltid på allvar och hanteras på ett rättvist och öppet sätt. Den som framför klagomålet kan alltid räkna med att få ett svar.

Rättigheter

PaperWise respekterar andras immateriella rättigheter och tillämpar lagar om upphovsrätt, patent och varumärke.

Finansiell ansvarighet:

PaperWise upprätthåller noggrant PaperWises finansiella register och delar regelbundet sin finansiella situation, minst en gång i månaden, med anställda och andra intressenter, inklusive banker, långivare och aktieägare. PaperWise säkerställer en ansvarsfull förvaltning av sina ekonomiska resurser och strävar efter att öka PaperWises intäkter årligen, för att ge ett större socialt bidrag. PaperWise tolererar inte på något sätt bedrägeri, mutor, korruption eller andra oetiska finansiella metoder. PaperWise upprätthåller en kultur av integritet, ärlighet och ansvarsskyldighet.

Utveckling och innovationer

PaperWise har en ambitiös kultur där kontinuerligt lärande, innovation och förbättring är centralt. PaperWise analyserar, utvärderar och reflekterar kontinuerligt över sina produkter, processer, påverkan och återkoppling från intressenter och anpassar strategier och aktiviteter därefter. PaperWise strävar efter att aktivt bidra till målen för hållbar utveckling och eftersträvar (förbättrad) hållbarhet för organisationen och PaperWises produkter i alla lägen.

Allmänt

Denna uppförandekod är exemplifierande och syftar inte till att inkludera alla exempel. Genom att följa denna uppförandekod strävar PaperWise efter att ha en positiv inverkan på miljön, samhället och välbefinnandet hos alla intressenter med hållbart papper och kartong tillverkat av jordbruksavfall. Klagomål, reaktioner eller kommentarer gällande denna uppförandekod kan rapporteras till PaperWises ledning. Ledningen ansvarar för att hitta en lösning på situationen.

0
×