PaperWise etiske retningslinjer

INNLEDNING:

PaperWise er et sosialt foretak med et klart og felles mål: å bidra positivt til en bedre verden. Dette oppnår vi med miljømessig og sosialt ansvarlig papir og kartong fra landbruksavfall til trykk, emballasje og kontorrekvisita.

Når avlinger som ris, mais, hvete og sukkerrør innhøstes, forblir 80 % av planten – stilkene og bladene (jordbruksavfall) –ubrukt. Hvert år blir milliarder av tonn med landbruksavfall tilgjengelig på verdensbasis, og det aller meste av dette brennes! Dette fører til tap av verdifulle ressurser, unødvendige CO2-utslipp og miljøforurensning av jord og luft. Hundrevis av millioner av småbønder med svært lav inntekt i utviklingsland får kun inntekt for maten som produseres av plantene. Det er bare 20 % av avlingen. Dette kan endres…

Vår organisasjon drives av en klar målsetting om å forvandle så mye landbruksavfall som mulig til papir og kartong av høy kvalitet til trykk, emballasje og kontorrekvisita. På denne måten ønsker vi å bidra positivt til en bedre verden og endre papirindustrien i positiv retning. Sløsing med verdifulle råvarer hører tross alt ikke hjemme i vår tid!

Ved å la PaperWises merkevare og omsetning vokse vil vi nå målet vårt. Vi driver vår virksomhet på en ærlig og åpen måte. I vår organisasjon er åpenhet og integritet av største betydning, i tillegg til engasjement og profesjonalitet. Sikkert og sunt arbeid med omtanke for miljø, omgivelser og medmennesker er vår prioritet. Som papirbedrift går vi foran med et godt eksempel og oppfordrer bransjen, politikere, forbrukere og bedrifter til å endre seg sammen med oss. Forandring begynner med oss selv! “For hvis ikke jeg endrer meg, hvorfor skulle du gjøre det?”

Alle ansatte og leverandører i PaperWise er forpliktet til å bidra til en bedre verden. Ved å være det ledende varemerket innen miljømessig og sosialt ansvarlig papir og kartong fra landbruksavfall. Vi tror på å øke bevisstheten. Sammen kan vi koble sammen mennesker og organisasjoner og sette dem i bevegelse for et mer bærekraftig samfunn. Sammen utgjør vi en forskjell.

Sammen Wise With Waste.

PETER VAN ROSMALEN

Grunnlegger og administrerende direktør PaperWise

PaperWise har en ambisjon om å endre papirindustrien i positiv retning og søker kontakt med industrien, politikere, forbrukere og bedrifter. PaperWise etterstreber åpenhet, integritet og rettferdighet i alle sine aktiviteter og kontakter med interessenter. Bærekraftsmålene fungerer som et kompass. PaperWise-ansatte og leverandører opptrer alltid ærlig, etisk og lovlig. De etiske retningslinjene nedenfor gjelder for alle PaperWise-ansatte og leverandører;

Sosialt og miljømessig ansvarlig entreprenørskap:

PaperWise har som mål å bidra til Sustainable Development Goals mål for bærekraftig utvikling. Det gjør PaperWise ved å bruke landbruksavfall som råstoff for papir og kartong. På denne måten reduserer PaperWise papirs miljøpåvirkning og gir bønder i utviklingsland en ekstra inntektskilde. PaperWise er karbonnøytralt. Dette oppnår vi ved å bruke så lite energi som mulig, bruke grønn energi der vi kan, og kompensere for resten. Ved å tilby bærekraftige papir- og kartongløsninger ønsker PaperWise å hjelpe andre med å redusere sin miljøpåvirkning. PaperWise vil alltid ta utgangspunkt i sosialt og miljømessig ansvarlig entreprenørskap når vi tar beslutninger og utarbeider strategier for å sikre organisasjonens kontinuitet. Retningslinjer som OECD, SA8000, ILO-erklæringen, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 45001 og ISO 26000 ligger til grunn for PaperWises valg og strategier. PaperWises ansatte og leverandører skal alltid ta hensyn til mennesker og miljø og forsøke å gjennomføre positive endringer der det er nødvendig (og mulig).

Rettferdig, etisk og lovlig atferd

PaperWise-ansatte og -leverandører opptrer i samsvar med de høyeste standarder for personlig og profesjonell integritet, ærlighet og etisk atferd. Dette betyr at PaperWise-ansatte og leverandører alltid opptrer med anstendighet, ærlighet og integritet i samsvar med gjeldende lover, og unngår alle former for juks og uetisk atferd.

Interesser

PaperWise-ansatte og -leverandører skal kun ta beslutninger som er i selskapets beste interesse, og aldri for personlig vinning. Selskapets interesser kommer først og vil bli ivaretatt til enhver tid.

Konfidensiell informasjon

PaperWise-ansatte og -leverandører skal aldri bruke konfidensiell eller proprietær informasjon til personlig vinning. Hvis en ansatt må håndtere konfidensiell informasjon fra en PaperWise-stilling, skal den aldri deles med tredjeparter med mindre det er uttrykkelig påkrevd for utførelsen av arbeidet. Ansatte og leverandører forventes å være årvåkne og iverksette egnede tiltak for å forhindre lekkasje av konfidensiell informasjon på grunn av uaktsomhet, uforsiktighet eller indiskret oppførsel. PaperWise-ansatte og -leverandører skal aldri urettmessig forsøke å innhente konfidensiell informasjon fra en konkurrent, kollega, kunde eller potensiell kunde.

Diskriminering og trakassering

PaperWise-medarbeidere og leverandører behandler alltid mennesker, dyr og natur med respekt. Hos PaperWise er enhver form for trakassering utelukket. Vi unngår også enhver form for diskriminering. Alle ansatte, vikarer, praktikanter, styremedlemmer og andre som er involvert i PaperWise, forventes å oppføre seg i henhold til de standarder for anstendighet som er allment akseptert i Nederland. Dette inkluderer respekt for kulturer, tro, legning og meninger, selv om de er forskjellige fra ens egne.

Profesjonalitet

PaperWise-medarbeidere er alltid profesjonelle, optimistiske, vennlige, hjelpsomme og proaktive. Både overfor hverandre og overfor relasjoner utenfor organisasjonen, som kunder, potensielle kunder, leverandører og andre relasjoner. Disse atferdsreglene gjelder for alle former for kontakt eller kommunikasjon, inkludert telefonkontakt, e-post og sosiale medier.

Media og markedsføring

PaperWise følger etiske standarder for oppførsel i sine markedsførings- og kommunikasjonsaktiviteter og vil ikke bevisst spre usannheter eller villedende reklame. PaperWise tilstreber alltid åpenhet og transparens i all kommunikasjon. PaperWise-ansatte og leverandører gir nøyaktig og pålitelig informasjon til kunder, potensielle kunder, leverandører, interessenter og offentligheten. PaperWise-medarbeidere og -leverandører sørger for at påstander om bærekraft er underbygget og etterprøvbare. Hvis du finner faktafeil om PaperWise på Internett (eller andre steder), ber vi deg ta kontakt med nettstedet eller kontoen på sosiale medier for å få feilene korrigert eller fjernet.

Produksjon og innkjøp

 PaperWise produseres i India og Sør-Amerika. Ved produksjon av PaperWise følger PaperWise fire prinsipper som papirfabrikkene må overholde: 1) Ved å ta imot produksjonsordrer fra PaperWise anerkjenner papirfabrikkene disse etiske retningslinjene og godtar innholdet i dem. 2) Landbruksavfall er råstoff. 3) Gjennomgående høy kvalitet. 4) Partnerne i leverandørkjeden har fokus på, og retningslinjer for, samfunnsansvar.

PaperWise har som mål å resirkulere så mye landbruksavfall som mulig og omdanne det til papir og kartong av høy kvalitet. Uavhengig komparativ miljøforskning basert på livssyklusanalyse (LCA) viser at PaperWise har 47 % lavere miljøpåvirkning enn papir fra trær og 29 % lavere enn resirkulert papir. I tillegg er landbruksavfall en kilde til ekstra inntekter for fattige bønder i utviklingsland. PaperWise har som mål å produsere papir med lavest mulig miljøpåvirkning og størst mulig samfunnsbidrag.

Bare sammen kan vi øke andelen papir og kartong som er laget av landbruksavfall. Et godt samarbeid med de ulike interessentene er svært viktig i så måte. PaperWises visjon og misjon er kjent for produksjonspartnerne PaperWise samarbeider med. PaperWise har fire prinsipper for samarbeid i leverandørkjeden: 1) langsiktig samarbeid; 2) forbedre miljøpåvirkning, sosial påvirkning, kvalitet, effektivitet og produktivitet sammen; 3) betale en rettferdig pris; 4) sporbarhet og analyse av ingredienser og råvarer. Sistnevnte sikrer at PaperWise kan fastslå at ingredienser og materialer er bærekraftige, matsikre og sosialt ansvarlige i tråd med selskapets visjon. PaperWise sikter mot langsiktige partnerskap med leverandørene og vil gjøre sitt ytterste for å øke papirvolumet hos produksjonspartnerne hvert år. På denne måten ønsker PaperWise å bidra positivt til bærekraft og kontinuitet i forholdet til produksjonspartnerne.

PaperWise avstår fra å samarbeide i leverandørkjeden med partnere som utfører aktiviteter som strider mot PaperWises visjon (etter ledelsens mening), loven eller sosiale holdninger. PaperWise samarbeider ikke under noen omstendigheter med fabrikker der barnearbeid forekommer eller der enkeltpersoner utnyttes og/eller tvinges til å arbeide under farlige forhold. Arbeidsforholdene for de ansatte på papirfabrikkene er moderne og oppfyller internasjonale standarder for trygt og sunt arbeid.

PaperWise-ledelsen besøker selv produksjonsstedene og gjennomfører regelmessige kontroller av kvalitet, sikkerhet, arbeidsforhold og produksjonsprosesser.

Retningslinjer for donasjoner

I tråd med sin visjon har PaperWise følgende donasjonspolicy: PaperWise skal årlig bruke mellom 3 % og 5 % av nettoresultatet etter skatt på prosjekter eller initiativer i regionen der PaperWise produseres. Utgiftene skal bidra positivt til ett eller flere av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG). Det totale beløpet fordeles proporsjonalt mellom de ulike produksjonspartnerne som produserer papir og kartong for PaperWise, med et minimumsbeløp per produksjonspartner. Beløp fra 1500 euro og oppover vil bli brukt, ellers ikke. PaperWise-ledelsen vil rådføre seg med produksjonspartnerne om mulige prosjekter.

Bærekraftig samarbeid

PaperWise er opptatt av langsiktige partnerskap med alle interessenter, inkludert ansatte, kunder og leverandører. PaperWise søker kontakt med likesinnede organisasjoner som også ønsker å redusere sin miljøpåvirkning for å bidra til en bedre verden.

Klager

Klager tas alltid på alvor og håndteres på en rettferdig og åpen måte. Den som klager, kan alltid regne med å få svar.

Rettigheter

PaperWise respekterer andres immaterielle rettigheter og håndhever lover om opphavsrett, patenter og varemerker.

Økonomisk ansvarlighet

PaperWise fører regnskap på en nøyaktig måte og deler regelmessig, minst en gang i måneden, den økonomiske situasjonen med ansatte og andre interessenter, inkludert banker, långivere og aksjonærer. PaperWise forvalter sine økonomiske ressurser på en ansvarlig måte og har som mål å øke PaperWises inntekter årlig for å kunne gi et større bidrag til samfunnet. PaperWise tolererer på ingen måte svindel, bestikkelser, korrupsjon eller annen uetisk økonomisk praksis. PaperWise har en kultur preget av integritet, ærlighet og ansvarlighet.

Utvikling og innovasjon

PaperWise har en ambisiøs kultur der kontinuerlig læring, innovasjon og forbedring står sentralt. PaperWise analyserer, evaluerer og reflekterer kontinuerlig over sine produkter, prosesser, påvirkning og tilbakemeldinger fra interessenter, og justerer strategier og aktiviteter deretter. PaperWise har som mål å bidra aktivt til bærekraftsmålene og arbeider til enhver tid for å (forbedre) organisasjonens og PaperWise-produktenes bærekraft.

Generelt

Disse etiske retningslinjene er eksemplariske og gjør ikke noe forsøk på å inkludere alle eksempler. Ved å følge disse etiske retningslinjene ønsker PaperWise å ha en positiv innvirkning på miljøet, samfunnet og velferden til alle interessenter med bærekraftig papir og kartong laget av landbruksavfall. Klager, reaksjoner eller kommentarer vedrørende disse etiske retningslinjene kan rapporteres til PaperWises ledelse. Ledelsen er ansvarlig for å finne en løsning på situasjonen.

0
×