PAPERWISE GEDRAGSCODE

INTRODUCTIE:

PaperWise is een Sociale onderneming met een helder en gezamenlijk doel voor ogen: positief bijdragen aan een betere wereld. Dit bereiken we met milieuvriendelijk en sociaal verantwoord papier en karton van landbouwafval voor drukwerk, verpakkingen en kantoorartikelen.

Wanneer gewassen zoals rijst, maïs, tarwe en suikerriet worden verwerkt, blijft 80% van de plant – de stengels en bladeren (landbouwafval) – ongebruikt. Elk jaar komen er wereldwijd miljarden tonnen landbouwafval beschikbaar, waarvan het overgrote deel momenteel wordt verbrand! Dit leidt tot verlies van waardevolle grondstoffen, onnodige CO2-uitstoot en milieuvervuiling naar bodem en lucht. Honderden miljoenen kleinschalige boeren met zeer lage inkomens in ontwikkelingslanden, ontvangen alleen inkomsten voor het voedsel aan de plant. Dat is slechts 20% van het gewas. Dit kan anders…

Onze organisatie wordt gedreven door een duidelijke missie om zoveel mogelijk landbouwafval te verwaarden tot hoogwaardig papier en karton voor drukwerk, verpakkingen en kantoorartikelen. Daarmee willen we positief bijdragen aan een betere wereld en de papierindustrie positief veranderen. Verspilling van waardevolle grondstoffen past immers niet meer in deze tijd!

Door PaperWise in naamsbekendheid en omzet sterk te laten groeien bereiken we ons doel. We gaan op een eerlijke en transparante manier te werk. In onze organisatie staan transparantie en integriteit hoog in het vaandel, net als betrokkenheid en professionaliteit. Veilig en gezond werken met oog voor milieu, de omgeving en medemens heeft onze prioriteit. Als papierbedrijf geven we het goede voorbeeld en zetten de industrie, de politiek, consumenten en bedrijven in beweging om mee te veranderen. Verandering begint bij onszelf! “Want als ik niet verander, waarom jij dan wel?”

Alle medewerkers en leveranciers van PaperWise zijn betrokken bij dit doel, om bij te dragen aan een betere wereld. Door het leidend merk te zijn op het gebied van milieuvriendelijk en sociaal verantwoord papier en karton uit landbouwafval. We geloven in bewustwording. Samen kunnen we mensen en organisaties verbinden en in beweging brengen voor een duurzamere samenleving. Samen maken we het verschil.

Sámen Wise With Waste.

PETER VAN ROSMALEN

OPRICHTER & CEO PAPERWISE

PaperWise heeft de ambitie de papierindustrie positief te veranderen en zoekt verbinding met de industrie, de politiek, consumenten en bedrijven. PaperWise streeft transparantie, integriteit en billijkheid in al haar activiteiten en omgang met belanghebbende stakeholders na. De Sustainable Development Goals dienen als kompas. PaperWise medewerkers en leveranciers handelen te allen tijde eerlijk, ethisch en rechtmatig. De hieronder opgestelde gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en leveranciers van PaperWise;

SOCIAAL- EN MILIEUVERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP :

PaperWise wil bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. Dit doet PaperWise door landbouwafval in te zetten als grondstof voor papier en karton. Daarmee de milieu-impact van papier te verlagen én boeren in ontwikkelingslanden een extra inkomensbron te bieden. PaperWise is CO2-neutraal. Dit wordt bereikt door zo min mogelijk energie te gebruiken, waar mogelijk groene energie in te zetten en het resterende deel te compenseren. Door het aanbieden van duurzame oplossingen op het gebied van papier en karton wil PaperWise anderen helpen om hun milieu-impact te verlagen. PaperWise zal zich in het nemen van beslissingen en uitstippelen van strategieën te allen tijde laten leiden door sociaal en milieuverantwoord ondernemerschap, met als doel om de continuïteit van de organisatie te borgen. Richtlijnen als OESO, SA8000, ILO verklaring, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 45001 en ISO 26000 vormen de basis voor keuzes en strategieën van PaperWise. PaperWise medewerkers en leveranciers zullen te allen tijde rekening houden met mens en milieu en proberen waar nodig (en mogelijk) positieve veranderingen toe te passen.

EERLIJK, ETHISCH EN RECHTMATIG GEDRAG

PaperWise medewerkers en leveranciers handelen in overeenstemming met de hoogste normen van persoonlijke en professionele integriteit, eerlijkheid en ethisch gedrag. Dit houdt in dat PaperWise medewerkers en leveranciers altijd fatsoenlijk, eerlijk en integer handelen volgens geldende wetgeving, en alle vormen van bedrog en onethisch gedrag vermijden.

BELANGEN

PaperWise medewerkers en leveranciers zullen enkel beslissingen nemen die in het belang zijn van het bedrijf en nooit ten behoeve van persoonlijk gewin. Bedrijfsbelangen staan voorop en worden te allen tijde gewaarborgd.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

PaperWise medewerkers en leveranciers zullen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie nooit gebruiken voor persoonlijk gewin. Indien een medewerker vanuit een PaperWise functie te maken krijgt met vertrouwelijke informatie, mag deze nooit met derden worden gedeeld, tenzij dit nadrukkelijk nodig is voor de uitvoer van de werkzaamheden. Van medewerkers en leveranciers wordt verwacht dat zij oplettend zijn en passende maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt door onachtzaamheid, slordigheid of indiscreet gedrag. PaperWise medewerkers en leveranciers zullen nooit op ongepaste wijze vertrouwelijke informatie van een concurrent, concullega, klant of prospect proberen te verkrijgen.

DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

PaperWise medewerkers en leveranciers behandelen mensen, dieren en natuur altijd op een respectvolle wijze. Bij PaperWise is intimidatie door eenieder in welke vorm dan ook uit den boze. Ook elke vorm van discriminatie wordt vermeden. Van iedere werknemer, uitzendkracht, stagiaire, directielid en andere die bij PaperWise betrokken is, wordt verwacht dat medewerker zich volgens de in Nederland algemene aanvaarde fatsoensnormen gedraagt. Dat betekent onder meer: respect voor culturen, geloofsovertuigingen, geaardheid en opvattingen, ook als die anders zijn dan de eigen.

PROFESSIONALITEIT

PaperWise medewerkers zijn altijd professioneel, optimistisch, vriendelijk, behulpzaam en proactief. Naar elkaar als ook naar relaties van buiten de organisatie, zoals klanten, potentiële klanten, leveranciers en overige relaties. Deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor telefonisch contact, mailverkeer en Social Media.

MEDIA EN MARKETING

PaperWise hanteert in haar marketing- en communicatieactiviteiten ethische gedragsnormen en zal niet bewust onwaarheden verkondigen of misleidende reclame maken. PaperWise streeft in al haar communicatie altijd openheid en transparantie na. PaperWise medewerkers en leveranciers verstrekken nauwkeurige en betrouwbare informatie aan klanten, potentiële klanten, leveranciers, belanghebbenden en het publiek. PaperWise medewerkers en leveranciers zorgen ervoor dat duurzaamheidsclaims onderbouwd en verifieerbaar zijn. Als er op internet (of elders) feitelijke onjuistheden over PaperWise worden aangetroffen, wordt verzocht de website of het Social Media account te contacteren om de onjuistheden naar waarheid aan te laten passen of te laten verwijderen.

PRODUCTIE EN INKOOP

PaperWise wordt geproduceerd in India en Zuid Amerika. Voor de productie van PaperWise hanteert PaperWise 4 uitgangspunten waaraan de papierfabrieken moeten voldoen: 1) door productieorders aan te nemen van PaperWise erkennen de papierfabrieken deze gedragscode en gaan akkoord met de inhoud ervan; 2) landbouwafval is grondstof; 3) constante hoge kwaliteit; 4) ketenpartners hebben focus en beleid op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

PaperWise wil zoveel mogelijk landbouwafval upcyclen tot hoogwaardig papier en karton. Uit onafhankelijk milieu-vergelijkend onderzoek op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) blijkt dat PaperWise 47% lagere milieu-impact heeft in vergelijking met papier van bomen en 29% lager dan recycled papier. Daarnaast vormt landbouwafval een bron van extra inkomen voor arme boeren in ontwikkelingslanden. Het is de missie van PaperWise om papiersoorten met de laagste milieu-impact en grootste sociale bijdrage te laten produceren.

Alleen gezamenlijk kunnen we het aandeel papier & karton gemaakt van landbouwafval laten groeien. Een goede samenwerking met de verschillende stakeholders is daarbij van groot belang. De visie en missie van PaperWise is kenbaar voor productiepartners waar PaperWise mee samenwerkt. PaperWise hanteert vier principes voor samenwerkingen in de handelsketen: 1) lange termijn samenwerking; 2) samen de milieu impact, sociale impact, kwaliteit, efficiëntie en productiviteit verbeteren; 3) een eerlijke prijs betalen; 4) traceerbaarheid en analyse van ingrediënten en grondstoffen. Dit laatste borgt dat PaperWise kan vaststellen dat ingrediënten en materialen een duurzaam, voedselveilig en sociaal verantwoord karakter hebben passend bij de visie en missie. PaperWise streeft naar lange termijn samenwerkingen met leveranciers en zal zich maximaal inspannen om het papiervolume bij productiepartners elk jaar te laten groeien. Hiermee wilt PaperWise positief bijdragen aan duurzaamheid en de continuïteit van de relatie met de productiepartners.

PaperWise onthoudt zich van samenwerkingen in de handelsketen met partners die activiteiten verrichten die in strijd zijn met de visie van PaperWise (naar oordeel van de directie), de wet of maatschappelijke opvattingen. PaperWise werkt onder geen beding samen met fabrieken waar; kinderarbeid voorkomt, personen worden uitgebuit en/of worden gedwongen onder gevaarlijke omstandigheden arbeid te verrichten. De arbeidsomstandigheden van de medewerkers in de papierfabrieken zijn modern en voldoen aan internationale standaarden voor veilig en gezond werken.

De directie van PaperWise bezoekt zelf de productielocaties en voert op regelmatige basis controle uit op de kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en het productieproces.

DONATIEBELEID

In het verlengde van haar visie hanteert PaperWise volgend donatiebeleid; PaperWise zal op jaarbasis tussen de 3% en 5% van de netto winst na belasting besteden aan projecten of initiatieven in de regio waar PaperWise geproduceerd wordt. De bestedingen zullen positief bijdragen aan één of meer door de United Nations gestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Het totaalbedrag zal naar verhouding verdeeld worden over de verschillende productiepartners die voor PaperWise papier en karton produceren, waarbij er een minimum drempelbedrag per productiepartner gehanteerd wordt. Vanaf € 1500,- en daarboven zal de besteding plaatsvinden, anders niet. PaperWise directie raadpleegt de productiepartners over mogelijke projecten.

DUURZAME SAMENWERKING

PaperWise streeft naar lange termijn samenwerkingen met alle stakeholders, zoals medewerkers, klanten en leveranciers. PaperWise zoekt verbinding met gelijkgestemde organisaties die hun milieu-impact ook willen verkleinen om samen bij te dragen aan een betere wereld.

KLACHTEN

Klachten worden altijd serieus genomen en op een eerlijke en transparante manier behandeld. Degene die de klacht indient mag altijd rekenen op een reactie.

RECHTEN

PaperWise respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en handhaaft wetgeving aangaande auteursrecht, patenten en handelsmerken.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

PaperWise houdt nauwkeurig de financiële gegevens van PaperWise bij en deelt regelmatig, minimaal maandelijks, de financiële situatie met medewerkers en andere stakeholders waaronder banken, kredietverstrekkers en aandeelhouders. PaperWise zorgt voor een verantwoord beheer van de financiële middelen en heeft als doel om de omzet van PaperWise jaarlijks te laten groeien, om zo een grotere maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. PaperWise tolereert op geen enkele manier fraude, omkoping, corruptie of andere onethische financiële praktijken. PaperWise handhaaft een cultuur van integriteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES

PaperWise omarmt een cultuur van ambitie waar voortdurend leren, innoveren en verbeteren centraal staat. PaperWise analyseert, evalueert en reflecteert op continue basis haar producten, processen, impact en de feedback van belanghebbenden en past strategieën en activiteiten dienovereenkomstig aan. PaperWise wil actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals en streeft te allen tijde (verbetering van) duurzaamheid van de organisatie en de PaperWise producten na.

ALGEMEEN

Deze gedragscode heeft een voorbeeldfunctie en tracht niet alle voorbeelden te vermelden. Door ons aan deze gedragscode te houden, wil PaperWise met duurzaam papier en karton van landbouwafval een positieve impact hebben op het milieu, de samenleving en het welzijn van alle belanghebbenden. Klachten, reacties of opmerkingen aangaande deze gedragscode kunnen bij de directie van PaperWise gemeld worden. De directie is verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing van de situatie.

0
×