Hur kan jag bli mer hållbar? PaperWise väljer SDGS som en vägledande princip

Vi utbringar en skål, eftersom det i år är fem år sedan målen för hållbar utveckling antogs. Men vad är de hållbara utvecklingsmålen? Hur kan jag tillämpa hållbarhetsmålen i min organisation? Vilka hållbarhetsmål gäller för min organisation? Detta är alla frågor som rör hållbarhet. Vill du veta hur PaperWise använder målen för hållbar utveckling som en vägledande princip för vår hållbarhetspolicy?

När vi grundade PaperWise visste vi en sak med säkerhet: vi ville att vårt företag skulle bidra positivt till en bättre värld. Vi vill att den här världen ska vara livskraftig i framtiden och att våra egna barn, barnbarn och alla efterföljande generationer ska kunna njuta av den naturliga skönhet och biologiska mångfald som jorden för närvarande erbjuder – precis som vi kan. Vi visste redan att pappersindustrin var mycket hållbar, men vi såg ändå tillräckliga möjligheter att ta socialt ansvarsfullt företagande till nästa nivå. I våra politiska och strategiska beslut använder vi hållbarhetsmålen som en kompass för att bestämma vår organisations framtid.

SDG är en förkortning för de globala målen för hållbar utveckling som fastställts av FN. Förenta nationerna (FN) grundades 1945, i slutet av andra världskriget. Organisationens mål är att få alla 193 länder att gå samman, prata med varandra, förhandla och komma överens om kompromisser som gynnar alla parter. Dess fyra viktigaste politikområden är:

• Främjande av internationell fred och säkerhet.
• Utveckling av vänskapliga relationer mellan länder.
• 
Främjande av samarbete för att lösa internationella frågor.
• 
Främjande av tillämpningen av de mänskliga rättigheterna.

Inom ramen för dessa politikområden lanserades målen för hållbar utveckling 2015. De representerar mål som gäller över hela världen i strävan efter hållbar utveckling. Politiska ledare för de 193 medlemsländerna från hela världen undertecknade 2030-agendan för hållbar utveckling, som omfattar de 17 hållbarhetsmålen. Dessa mål uppmanar länder, företag och människor att vidta åtgärder för att utrota fattigdomen, skydda planeten och förbättra livet och utsikterna för alla, överallt. Detta innebär att extrem fattigdom, ojämlikhet, orättvisor och klimatförändringar ska upphöra. Detta är kärnan i målen för hållbar utveckling. De sjutton målen för hållbar utveckling utgör grunden för agendan 2015-2030 för global hållbar utveckling.

På PaperWise har vi först noggrant studerat de sjutton hållbarhetsmålen. Vi ville ta reda på vilka hållbarhetsmål som specificerades och vad de gäller för. Vi frågade oss också hur vår politik och strategi skulle kunna bidra så mycket som möjligt till hållbarhetsmålen. Som PaperWise fokuserar vi inte på några få globala mål. Istället tar vi kontinuerligt hänsyn till alla sjutton mål som en helhet när vi fattar strategiska beslut. Vilka är våra direkta samt indirekta influenser och vilka hållbarhetsmål påverkar de? Tänk på följande exempel.

PaperWise är ett socialt företag som vill bidra positivt till en bättre värld. Vi uppnår detta med papper och kartong från jordbruksavfall för tryckning, förpackning och kontorsmaterial. När grödor som ris, spannmål och sockerrör bearbetas lämnas 80% av växten – dess stjälkar och blad (jordbruksavfall) – oanvänd. Varje år blir miljarder ton jordbruksavfall tillgängligt världen över, varav den stora majoriteten för närvarande förbränns! Detta leder till förlust av värdefulla resurser, onödiga koldioxidutsläpp och miljöföroreningar i mark och luft. Hundratals miljoner småskaliga jordbrukare med mycket låga inkomster i utvecklingsländer får inkomster endast för den mat som växten producerar, vilket endast utgör 20 procent av den egentliga växten. Det är vårt uppdrag att tillföra så mycket värde som möjligt i jordbruksavfallet till miljömässigt och socialt ansvarstagande papper samt kartong. Som pappersföretag föregår vi med gott exempel och ökar medvetenheten samtidigt som vi inspirerar marknaden, pappersindustrin och politiker att agera samt följa vår idé utifrån följande utgångspunkter och villkor:

• Andelen jordbruksavfall som råvara i PaperWise bör vara så hög som det är möjligt
• PaperWise-papper och -kartong är av hög och jämn kvalitet
• Lantbrukarna får ett rättvist pris för sitt jordbruksavfall
• Partner i leveranskedjan genomför kontinuerliga förbättringar som bidrar positivt till de hållbara utvecklingsmålen.

Endast tillsammans kan vi öka andelen papper och kartong som tillverkas av jordbruksavfall. Ett gott samarbete med de olika intressenterna är mycket viktigt i detta avseende. Vår syn på standarden för samarbete i leveranskedjan består av fyra principer:

1. Långsiktigt samarbete
2. Samarbete för att minska miljöpåverkan och social påverkan och samtidigt öka kvalitet, effektivitet och produktivitet
3. Spårbarhet och analys av ingredienser och råvaror
4. Rättvist pris.

Genom att arbeta på ett ärligt och öppet sätt strävar vi efter miljövänligt och socialt ansvarstagande papper och kartong som tillverkas av jordbruksavfall. Genom att som pappersföretag föregå med gott exempel, öka medvetenheten och få industrin, det politiska landskapet och konsumenterna att förändras. Inköp av papper med minst miljöpåverkan och största bidrag till samhället spelar en mycket viktig roll i våra ansträngningar att skapa en pappersindustri där växtavfall ses som en värdefull råvara för papper & kartong.

För närvarande investerar vi all vinst tillbaka i företaget för att se till att PaperWise blir större och mer framgångsrikt och därmed kan skapa en ännu mer positiv inverkan. I vår policy fastställs att en del av vinsten, från ett minimibelopp, ska investeras i SDG-projekt i de regioner där våra produktionspartners finns. Med dessa investeringar kan vi ge ett positivt bidrag till de andra hållbarhetsmålen som vårt företag inte är direkt involverade i. På detta sätt kan vi ge ett positivt bidrag till alla sjutton hållbarhetsmålen.

Vill du bidra till att skapa en cirkulär ekonomi? Vill du bidra till att minska fattigdomen, öka den biologiska mångfalden och minska klimatförändringarna? Och vill du göra detta utan att göra avkall på kvaliteten? Välj då hållbara förpackningar och tryckmaterial som är tillverkade av PaperWise papper och kartong! Tillsammans är vi “Wise With Waste”.

CONTACT

More blogs

0
×