PaperWise adfærdskodeks

Introduktion

PaperWise er en social virksomhed med et klart og fælles mål for øje: at bidrage positivt til en bedre verden. Det gør vi ved at producere miljømæssigt og socialt ansvarligt papir og karton fra landbrugsaffald til tryk, emballage og papirvarer.

Når afgrøder som ris, majs, hvede og sukkerrør forarbejdes, forbliver 80 % af planten – stænglerne og bladene (landbrugsaffald) – ubrugte. Hvert år bliver milliarder af tons landbrugsaffald tilgængeligt på verdensplan, hvoraf langt størstedelen i øjeblikket bliver brændt! Det fører til tab af værdifulde ressourcer, unødvendig CO2-udledning og miljøforurening af jord og luft. Hundredvis af millioner af småbønder med meget lav indkomst i udviklingslandene får kun indkomst for den mad, der er på planten. Det er kun 20% af afgrøden. Det kan være anderledes…

Vores organisation drives af en klar mission om at omdanne så meget landbrugsaffald som muligt til papir og karton til tryk, emballage og kontorartikler af højt kvalitet. På den måde ønsker vi at yde et positivt bidrag til en bedre verden og skabe en positiv forandring i papirindustrien. Spild af værdifulde råmaterialer hører ingen steder hjemme i dag!

Ved at lade PaperWise vokse kraftigt i brand awareness og omsætning, vil vi nå vores mål. Vi arbejder på en ærlig og gennemsigtig måde. Gennemsigtighed og integritet er af største vigtighed i vores organisation, ligesom engagement og professionalisme. Sikkert og sundt arbejde med fokus på miljø, omgivelser og medmennesker er vores prioritet. Som papirvirksomhed går vi forrest med et godt eksempel og opfordrer industri, politikere, forbrugere og virksomheder til at ændre sig sammen med os. Forandring starter hos os selv! ‘Hvis jeg ikke ændrer mig, hvorfor skulle du så?’

Alle medarbejdere og leverandører hos PaperWise er forpligtede til dette mål om at bidrage til en bedre verden og være det førende brand inden for miljømæssigt og socialt ansvarligt papir og karton fra landbrugsaffald. Vi tror på at øge bevidstheden. Sammen kan vi forbinde mennesker og organisationer og sætte dem i bevægelse for et mere bæredygtigt samfund. Sammen gør vi en forskel.

Sammen er vi kloge med affald.

PETER VAN ROSMALEN

Grundlægger og CEO PaperWise

PaperWise har en ambition om at ændre papirindustrien positivt og søger at etablere kontakt med industrien, politikere, forbrugere og virksomheder. PaperWise stræber efter gennemsigtighed, integritet og retfærdighed i alle sine aktiviteter og i forholdet til interessenter. Målene for bæredygtig udvikling fungerer som vores kompas. PaperWises medarbejdere og leverandører handler altid ærligt, etisk og i overensstemmelse med loven. Nedenstående adfærdskodeks gælder for alle PaperWise-medarbejdere og -leverandører:

Socialt og miljømæssigt ansvarligt iværksætteri

PaperWise sigter mod at bidrage til FN’s mål for bæredygtig udvikling ved at bruge landbrugsaffald som råmateriale til papir og karton. Dette reducerer papirets miljømæssige påvirkning og giver landmænd i udviklingslande en ekstra indtægtskilde. PaperWise er CO2-neutral. Dette opnås ved at minimere energiforbruget, anvende grøn energi, hvor det er muligt, og kompensere for resten. Ved at tilbyde bæredygtige papir- og papløsninger ønsker PaperWise at hjælpe andre med at reducere deres miljømæssige fodaftryk. PaperWise vil altid træffe beslutninger og udarbejde strategier baseret på socialt og miljømæssigt ansvarligt iværksætteri for at sikre organisationens kontinuitet. Retningslinjer som OECD, SA8000, ILO-erklæringen, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 og ISO 26000 udgør grundlaget for PaperWises valg og strategier. PaperWises medarbejdere og leverandører vil altid tage hensyn til mennesker og miljø og stræbe efter at gennemføre positive ændringer, hvor det er nødvendigt og muligt.

Retfærdig, etisk og lovlig adfærd

PaperWises medarbejdere og leverandører handler i overensstemmelse med de højeste standarder for personlig og professionel integritet, ærlighed og etisk adfærd. Det betyder, at PaperWise-medarbejdere og leverandører altid handler med anstændighed, ærlighed og integritet i overensstemmelse med gældende love og undgår alle former for svigt og uetisk adfærd.

Interesser

PaperWise-medarbejdere og -leverandører vil kun træffe beslutninger, der er i virksomhedens bedste interesse, og aldrig for personlig vindings skyld. Virksomhedens interesser kommer i første række og vil blive beskyttet til enhver tid.

Fortrolige oplysninger

PaperWise-medarbejdere og -leverandører må aldrig bruge fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger til personlig vinding. Hvis en medarbejder skal håndtere fortrolige oplysninger fra en PaperWise-position, må de aldrig deles med tredjeparter, medmindre det udtrykkeligt er nødvendigt for udførelsen af arbejdet. Medarbejdere og leverandører forventes at være årvågne og træffe passende foranstaltninger for at forhindre lækage af fortrolige oplysninger på grund af uagtsomhed, skødesløshed eller indiskret adfærd. PaperWise-medarbejdere og -leverandører må aldrig uretmæssigt forsøge at indhente fortrolige oplysninger fra en konkurrent, kollega, kunde eller potentiel kunde.

Diskrimination og chikane

PaperWises medarbejdere og leverandører behandler altid mennesker, dyr og natur med respekt. Hos PaperWise er enhver form for chikane udelukket. Enhver form for diskrimination undgås også. Alle medarbejdere, vikarer, praktikanter, bestyrelsesmedlemmer og andre involverede i PaperWise forventes at opføre sig i overensstemmelse med de standarder for anstændighed, der generelt accepteres i Holland. Dette omfatter respekt for kulturer, overbevisninger, orientering og meninger, selv om de er forskellige fra ens egne.

Professionalisme

PaperWise-medarbejdere er altid professionelle, optimistiske, venlige, hjælpsomme og proaktive. Dette gælder både over for hinanden og over for eksterne relationer, såsom kunder, potentielle kunder, leverandører og andre relationer. Disse adfærdsregler gælder for enhver form for kontakt eller kommunikation, herunder telefonisk kontakt, e-mailtrafik og sociale medier.

Medier og markedsføring

PaperWise anvender etiske standarder for adfærd i sine markedsførings- og kommunikationsaktiviteter og vil ikke bevidst fremsætte usandheder eller lave vildledende reklame. PaperWise stræber altid efter åbenhed og gennemsigtighed i al sin kommunikation. PaperWises medarbejdere og leverandører giver nøjagtige og pålidelige oplysninger til kunder, potentielle kunder, leverandører, interessenter og offentligheden. PaperWise-medarbejdere og -leverandører sikrer, at påstande om bæredygtighed er baseret på dokumentation og kan verificeres. Hvis der findes faktuelle unøjagtigheder om PaperWise på internettet (eller andre steder), bedes du kontakte hjemmesiden eller kontoen på de sociale medier for at få unøjagtighederne rettet eller fjernet på en sandfærdig måde.

Produktion og indkøb

PaperWise-produktionen foregår i Indien og Sydamerika. PaperWise anvender 4 principper, som papirfabrikkerne skal overholde:

1. Ved at acceptere produktionsordrer fra PaperWise, anerkender papirfabrikkerne denne adfærdskodeks og accepterer dens indhold.

2. Landbrugsaffald er råmateriale.

3. Konsekvent høj kvalitet.

4. Partnere i forsyningskæden har fokus på og politikker for virksomhedernes sociale ansvar.

PaperWise har som mål at upcycle så meget landbrugsaffald som muligt til papir og pap af høj kvalitet. Uafhængig sammenlignende miljøforskning baseret på livscyklusvurdering (LCA) viser, at PaperWise har en 47% lavere miljøpåvirkning sammenlignet med papir fra træer og en 29% lavere miljøpåvirkning end genbrugspapir. Derudover fungerer landbrugsaffald som en ekstra indtægtskilde for fattige landmænd i udviklingslandene. PaperWises mission er at producere papir med den lavest mulige miljøpåvirkning og samtidig skabe det største sociale bidrag.

Kun sammen kan vi øge andelen af papir og pap fremstillet af landbrugsaffald. Et godt samarbejde med de forskellige interessenter er meget vigtigt i denne henseende. PaperWise’s vision og mission er kendt af de produktionspartnere, PaperWise samarbejder med. PaperWise har fire principper for samarbejde i forsyningskæden: 1) langsigtet samarbejde; 2) forbedring af miljøpåvirkning, social påvirkning, kvalitet, effektivitet og produktivitet sammen; 3) betaling af en fair pris; 4) sporbarhed og analyse af ingredienser og råmaterialer. Sidstnævnte sikrer, at PaperWise kan fastslå, at ingredienser og materialer er bæredygtige, fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarlige og socialt ansvarlige i overensstemmelse med virksomhedens vision og mission. PaperWise sigter mod langsigtede partnerskaber med leverandører og vil gøre en maksimal indsats for at øge papirmængden hos produktionspartnere hvert år. På den måde ønsker PaperWise at bidrage positivt til bæredygtighed og kontinuitet i forholdet til produktionspartnere.

PaperWise afstår fra at samarbejde i forsyningskæden med partnere, der udfører aktiviteter, der er i strid med PaperWises vision (efter ledelsens mening), loven eller sociale holdninger. PaperWise samarbejder under ingen omstændigheder med fabrikker, hvor der forekommer børnearbejde, enkeltpersoner udnyttes og/eller tvinges til at arbejde under farlige forhold. Arbejdsforholdene for medarbejderne på papirfabrikkerne er moderne og lever op til internationale standarder for sikkert og sundt arbejde.

PaperWises ledelse besøger selv produktionsstederne og udfører regelmæssige kontroller af kvalitet, sikkerhed, arbejdsforhold og produktionsprocessen.

Politik for donationer

I tråd med sin vision har PaperWise vedtaget følgende donationspolitik: PaperWise vil årligt anvende mellem 3 % og 5 % af nettoresultatet efter skat på projekter eller initiativer i den region, hvor PaperWise produceres. Disse udgifter vil bidrage positivt til et eller flere af FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’er). Det samlede beløb vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem de forskellige produktionspartnere, der producerer papir og pap til PaperWise, med et minimumsbeløb pr. produktionspartner. Beløbene, der er €1500 eller derover, vil blive brugt, mens mindre beløb ikke vil blive anvendt. PaperWise-ledelsen vil konsultere produktionspartnerne om mulige projekter.

Bæredygtigt samarbejde

PaperWise er forpligtet til langsigtede partnerskaber med alle interessenter, herunder medarbejdere, kunder og leverandører. PaperWise søger at skabe forbindelse med ligesindede organisationer, der også ønsker at reducere deres miljøpåvirkning for i fællesskab at bidrage til en bedre verden.

Klager

Klager bliver altid taget alvorligt og håndteret på en retfærdig og gennemsigtig måde. Den person, der klager, kan altid regne med at få et svar.

Rettigheder

PaperWise respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder og håndhæver love om ophavsret, patenter og varemærker.

Finansiel ansvarlighed:

PaperWise fører nøjagtigt regnskab og deler regelmæssigt sin økonomiske situation, mindst en gang om måneden, med medarbejdere og andre interessenter, herunder banker, långivere og aktionærer. PaperWise sikrer en ansvarlig forvaltning af sine økonomiske ressourcer og sigter mod at øge PaperWises indtægter årligt for at yde et større socialt bidrag. PaperWise tolererer på ingen måde svindel, bestikkelse, korruption eller anden uetisk økonomisk praksis. PaperWise opretholder en kultur præget af integritet, ærlighed og ansvarlighed.

Udvikling og innovation

PaperWise omfavner en ambitiøs kultur, hvor kontinuerlig læring, innovation og forbedring er i centrum. PaperWise analyserer, evaluerer og reflekterer løbende over sine produkter, processer, påvirkninger og feedback fra interessenter, og justerer strategier og aktiviteter i overensstemmelse hermed. PaperWise sigter mod at bidrage aktivt til målene for bæredygtig udvikling og stræber altid efter at forbedre organisationens og PaperWise-produkternes bæredygtighed.

Generelt

Dette adfærdskodeks er eksemplarisk og forsøger ikke at inkludere alle eksempler. Ved at overholde denne adfærdskodeks sigter PaperWise mod at have en positiv indvirkning på miljøet, samfundet og alle interessenters trivsel med bæredygtigt papir og karton fremstillet af landbrugsaffald. Klager, reaktioner eller kommentarer vedrørende dette adfærdskodeks kan rapporteres til PaperWise’s ledelse. Ledelsen er ansvarlig for at finde en løsning på situationen.

0
×