PAPERWISE CO2-NEUTRALT FÖR 3:E ÅRET I RAD

För att minimera effekterna av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är det viktigt att minska koldioxidutsläppen. PaperWise produceras med hjälp av grön energi där det är möjligt, men vi står inför oundvikliga CO2-utsläpp i hela kedjan. För tredje året i rad kompenserar PaperWise fullt ut för sina CO2-utsläpp, mätt över hela produktionskedjan. PaperWise har anslutit sig till FN:s plattform för koldioxidkompensation för detta ändamål.

FN:S PLATTFORM FÖR KOLDIOXIDKOMPENSATION 

Denna plattform innehåller UNFCCC-certifierade projekt som minskar, undviker eller tar bort växthusgasutsläpp från atmosfären. Dessa projekt äger rum i utvecklingsländer och belönas med certifierade utsläppsminskningar, eller CER (en typ av koldioxidkompensation som mäts i ton CO2-ekvivalenter). Under de senaste åren har PaperWise totalt kompenserat för motsvarande 4 700,1 ton CO2. Bidragen för denna CO2-kompensation har till fullo kommit gröna projekt till godo.

Till exempel har en del av detta använts till vindkraftsprojekt i den region i Indien där PaperWise tillverkas. För detta ändamål installeras 15 vindturbiner i delstaten Tamil Nadu. Syftet är att generera elektricitet från förnybar, ren vindenergi utan några utsläpp av växthusgaser. Om vindkraftsparken inte hade installerats skulle motsvarande mängd el genereras från de anslutna fossilbränslebaserade kraftverken. Genom att investera i dessa vindkraftverk genereras el från vind och därmed minskar utsläppen av växthusgaser. Att använda naturlig vind som förnybar energikälla ger således ren energi utan någon negativ inverkan på lokalsamhällets hälsa eller det lokala biologiska livet.

Den mark som förvärvas för vindkraftsparkerna består till stor del av obebyggda och glesbefolkade områden. I sociala och ekonomiska termer bidrar vindkraftsparken till infrastrukturutveckling, bland annat ett vägnät på vindkraftsparkens område som även lokalbefolkningen får tillgång till. Den ger också sysselsättning åt kvalificerade och okvalificerade arbetare. (Källa: Förenta nationerna)

Foto: källa Förenta Nationerna

 

CONTACT

More blogs

0
×