Hvordan kan jeg bli mer bærekraftig? Paperwise velger SDG som veiledende prinsipp

Vi utbringer en skål for vårt femårsjubileum, og for bærekraftsmålene. Men hva er SDG? Hvordan kan jeg bruke SGD-ene i organisasjonen min? Hvilke(n) SDG(er) gjelder for organisasjonen min? Dette er alle spørsmål som angår bærekraft. Vil du vite hvordan PaperWise bruker bærekraftsmålene som et veiledende prinsipp for vår bærekraftspolitikk?

Da vi grunnla PaperWise visste vi én ting med sikkerhet: vi ønsket at selskapet vårt skulle bidra positivt til en bedre verden. Vi ønsker at denne verden skal være levelig i fremtiden og for at våre egne barn, barnebarn og alle påfølgende generasjoner kan nyte den naturlige skjønnheten og det biologiske mangfoldet som jorden tilbyr i dag – akkurat som vi kan. Vi visste allerede at papirindustrien var svært bærekraftig, men vi så fortsatt tilstrekkelige muligheter til å ta sosialt ansvarlig entreprenørskap til neste nivå. I våre politiske og strategiske beslutninger bruker vi SDG-er som et kompass for å bestemme fremtiden til organisasjonen vår.

SDG er forkortelsen for Sustainable Development Goals satt av FN. De forente nasjoner (FN) ble grunnlagt i 1945, ved slutten av andre verdenskrig. Organisasjonens mål er å få alle 193 land til å knytte seg til hverandre, snakke med hverandre, forhandle og bli enige om kompromisser som gagner alle parter. De fire viktigste politiske områdene er:

• Fremme internasjonal fred og sikkerhet.
• Utvikling av vennlige forhold mellom land.
• 
Fremme samarbeid for å løse internasjonale spørsmål.
• 
Fremme håndheving av menneskerettigheter.

Innenfor disse politiske rammene ble bærekraftsmålene lansert i 2015. De representerer mål som gjelder verden over i arbeidet med bærekraftig utvikling. Politiske ledere for de 193 medlemslandene fra hele verden signerte 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, som inkluderer de 17 SDG-ene. Disse målene oppfordrer land, selskaper og mennesker til å ta grep for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og forbedre livene og fremtidsutsiktene til alle, overalt. Dette betyr å få slutt på ekstrem fattigdom, ulikhet, urettferdighet og klimaendringer. Det er kjernen i bærekraftsmålene (SDG-ene). De sytten bærekraftsmålene representerer grunnlaget for 2015-2030-agendaen for global bærekraftig utvikling.

Hos PaperWise studerte vi først nøye de sytten SDG-ene. Vi ønsket å finne ut hvilke SDG-er som ble spesifisert, og hva de gjelder. Vi spurte oss også hvordan vår politikk og strategi kunne gi et så stort bidrag til bærekraftsmålene som mulig. Som PaperWise fokuserer vi ikke bare på enkelte SDG-er. I stedet tar vi kontinuerlig alle de sytten SDG-ene i betraktning i sin helhet når vi tar strategiske beslutninger. Hva er vår direkte og indirekte påvirkning og hvilke bærekraftsmål påvirker de? Tenk på følgende eksempel.

PaperWise er en sosialt ansvarlig virksomhet som har som mål å gi et positivt bidrag til en bedre verden. Dette oppnår vi med å produsere papir og kartong fra landbruksavfall til trykking, emballasje og kontorrekvisita. Når avlinger som ris, korn og sukkerrør behandles, blir 80% av planten – stilkene og bladene (landbruksavfall) – stående ubrukt. Hvert år blir milliarder av tonn landbruksavfall tilgjengelig over hele verden, hvorav de aller fleste forbrennes i dag! Dette resulterer i tap av verdifulle ressurser, unødvendige CO2-utslipp og miljøforurensning i jord og luft. Hundrevis av millioner småskalabønder med svært lave inntekter i utviklingsland får inntekt kun for maten som planten produserer, som er bare 20% av den faktiske planten. Det er vår oppgave å tilføre mest mulig verdi til landbruksavfallet ved å bruke deg til å skape miljømessig og sosialt ansvarlig papir og kartong. Som en papirbedrift går vi foran med et godt eksempel og øker bevisstheten, samtidig som vi inspirerer markedet, papirindustrien og politikere til å ta grep og følge ideen vår, basert på følgende utgangspunkt og forutsetninger:

• andelen landbruksavfall som råstoff i PaperWise bør være så høy som mulig
• kvaliteten på PaperWise papir og kartong er både høy og konsistent
• bøndene får rettferdig betalt for sitt landbruksavfall
• Partene i leverandørkjeden implementerer kontinuerlig forbedringer som bidrar positivt til bærekraftsmålene

Bare sammen kan vi øke andelen papir og kartong laget av landbruksavfall. Godt samarbeid mellom de ulike partene er svært viktig i denne forbindelse. Vårt syn på standarden for samarbeid i leverandørkjeden består av fire prinsipper:

1. langsiktig samarbeid
2. samarbeid for å redusere miljøpåvirkning og sosial påvirkning samtidig som at kvaliteten, effektiviteten og produktiviteten økes
3. sporbarhet og analyse av ingredienser og råvarer
4. rettferdig betaling

Ved å jobbe på en ærlig og transparent måte streber vi etter miljøvennlig, sosialt ansvarlig papir og kartong laget av landbruksavfall. Ved å gå foran som et godt eksempel som papirbedrift, øke bevisstheten og få industrien, det politiske landskapet og forbrukerne til å endre seg. Innkjøp av papir med lavest miljøpåvirkning og størst bidrag til samfunnet spiller en svært viktig rolle i vårt arbeid med å skape en papirindustri der planteavfall blir sett på som en verdifull råvare for papir og kartong.

For øyeblikket investerer vi all fortjeneste tilbake i selskapet for å sikre at PaperWise blir større og mer vellykket og kan derfor generere enda mer positiv effekt. Vår policy fastsetter at, fra et visst minimumsbeløp, skal en del av overskuddet investeres i SDG-prosjekter i regionene hvor våre produksjonspartnere er lokalisert. Med disse investeringene kan vi bidra positivt til de andre SDG-ene som selskapet vårt ikke er direkte involvert i. På denne måten kan vi bidra positivt til alle de sytten SDG-ene.

Vil du være med å skape en sirkulær økonomi? Vil du bidra til å redusere fattigdom, øke biologisk mangfold og redusere klimaendringer? Og vil du gjøre dette uten at kvaliteten forringes? Velg bærekraftig emballasje og trykte materialer laget av PaperWise papir og kartong! Wise With Waste, sammen.

CONTACT

More blogs

0
×