Hvordan kan jeg blive mere bæredygtig? Paperwise vælger SDGS som et ledende princip

Vi udbringer en skål, da det i år er fem år siden, at verdensmålene for bæredygtig udvikling blev vedtaget. Men hvad er SDG’erne? Hvordan kan jeg anvende SDG’erne i min organisation? Hvilke SDG’er gælder for min organisation? Det er alle spørgsmål, der vedrører bæredygtighed. Vil du gerne vide, hvordan PaperWise bruger målene for bæredygtig udvikling som et ledende princip for vores bæredygtighedspolitik?

Da vi grundlagde PaperWise, vidste vi én ting med sikkerhed: Vi ønskede, at vores virksomhed skulle yde et positivt bidrag til en bedre verden. Vi ønsker, at denne verden skal være levedygtig i fremtiden og en verden, hvor vores egne børn, børnebørn og alle efterfølgende generationer kan nyde den naturlige skønhed og biodiversitet, som jorden i øjeblikket byder på – ligesom vi kan. Vi vidste allerede, at papirindustrien var meget bæredygtig, men vi så stadig tilstrækkelig mulighed for at tage socialt ansvarligt iværksætteri til det næste niveau. I vores politiske og strategiske beslutninger bruger vi SDG’erne som et kompas til at bestemme fremtiden for vores organisation.

SDG er forkortelsen for de bæredygtige udviklingsmål, der er opstillet af FN. De Forenede Nationer (FN) blev grundlagt i 1945 ved afslutningen af Anden Verdenskrig. Denne organisations mål er at få alle 193 lande til at forbinde sig med hinanden, tale med hinanden, forhandle og indgå kompromiser, der er til gavn for alle parter. Dens fire vigtigste politikområder er:

• Fremme international fred og sikkerhed.
• Udvikling af venskabelige forbindelser mellem landene.
Fremme samarbejde om løsning af internationale problemer.
• 
Fremme håndhævelsen af menneskerettighederne.

Inden for rammerne af disse politikområder blev målene for bæredygtig udvikling lanceret i 2015. De repræsenterer mål, der gælder i hele verden i bestræbelserne på at opnå en bæredygtig udvikling. Politiske ledere fra de 193 medlemslande fra hele verden underskrev 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som omfatter de 17 SDG’er. Disse mål opfordrer lande, virksomheder og mennesker til at træffe foranstaltninger for at gøre en ende på fattigdommen, beskytte planeten og forbedre livet og udsigterne for alle, overalt. Det betyder, at ekstrem fattigdom, ulighed, uretfærdighed og klimaforandringer skal bringes til ophør. Det er kernen i målene for bæredygtig udvikling (SDG’erne). De 17 mål for bæredygtig udvikling udgør grundlaget for dagsordenen for 2015-2030 for global bæredygtig udvikling.

Hos PaperWise har vi først nøje undersøgt de sytten SDG’er. Vi ønskede at finde ud af, hvilke SDG’er der var specificeret, og hvad SDG’erne gælder for. Vi spurgte også os selv, hvordan vi med vores politik og strategi kunne yde et så stort bidrag til SDG’erne som muligt. Som PaperWise fokuserer vi ikke på nogle få SDG’er. I stedet overvejer vi løbende alle 17 SDG’er som en helhed, når vi træffer strategiske beslutninger. Hvad er vores direkte og indirekte påvirkninger, og hvilke SDG’er påvirker de? Overvej følgende eksempel.

PaperWise er en social virksomhed, der har til formål at yde et positivt bidrag til en bedre verden. Vi opnår dette med papir og pap fra landbrugsaffald til trykning, emballage og kontorartikler. Når afgrøder som ris, korn og sukkerrør forarbejdes, bliver 80 % af planten – dens stængler og blade (landbrugsaffald) – ikke brugt. Hvert år bliver der milliarder af tons landbrugsaffald til rådighed på verdensplan, hvoraf langt størstedelen i øjeblikket bliver forbrændt! Dette resulterer i tab af værdifulde ressourcer, unødvendige CO2-emissioner og miljøforurening af jord og luft. Hundredvis af millioner af små landbrugere med meget lave indkomster i udviklingslandene får kun indkomst for den mad, som planten producerer, hvilket kun er 20 % af den egentlige plante. Det er vores mission at tilføre så meget værdi som muligt i landbrugsaffald til miljømæssigt og socialt ansvarligt papir og pap. Som papirvirksomhed skal vi gå foran med et godt eksempel og skabe opmærksomhed og samtidig inspirere markedet, papirindustrien og politikerne til at handle og følge vores idé ud fra følgende udgangspunkt og betingelser:

• andelen af landbrugsaffald som råmateriale i PaperWise skal være så høj som muligt
• PaperWise-papir og -karton skal være af både høj og ensartet kvalitet
• landmændene får en rimelig pris for deres landbrugsaffald
• Leverandørkædepartnerne gennemfører løbende forbedringer, der bidrager positivt til SDG’erne

Kun sammen kan vi øge andelen af papir og pap fremstillet af landbrugsaffald. Et godt samarbejde med de forskellige interessenter er meget vigtigt i denne henseende. Vores opfattelse af standarden for samarbejde i forsyningskæden består af fire principper:

  1. langsigtet samarbejde
  2. samarbejde om at reducere miljøpåvirkningen og den sociale påvirkning og samtidig øge kvalitet, effektivitet og produktivitet
  3. sporbarhed og analyse af ingredienser og råvarer
  4. betaling af en rimelig pris

Ved at arbejde på en ærlig og gennemsigtig måde stræber vi efter miljøvenligt og socialt ansvarligt papir og pap fremstillet af landbrugsaffald. Ved at være et godt eksempel som papirvirksomhed, skabe opmærksomhed og få industrien, det politiske landskab og forbrugerne til at ændre sig. Indkøb af papir med den laveste miljøbelastning og det største bidrag til samfundet spiller en meget vigtig rolle i vores bestræbelser på at skabe en papirindustri, hvor planteaffald betragtes som et værdifuldt råmateriale til papir & karton.

I øjeblikket investerer vi alt overskud tilbage i virksomheden for at sikre, at PaperWise bliver større og mere succesfuldt og dermed kan skabe en endnu mere positiv indvirkning. Vores politik fastsætter, at fra et minimumsbeløb vil en del af overskuddet blive investeret i SDG-projekter i de regioner, hvor vores produktionspartnere er placeret. Med disse investeringer kan vi yde et positivt bidrag til de andre SDG’er, som vores virksomhed ikke er direkte involveret i. På denne måde kan vi yde et positivt bidrag til alle sytten SDG’er.

Vil du gerne være med til at skabe en cirkulær økonomi? Vil du gerne bidrage til at reducere fattigdom, øge biodiversiteten og reducere klimaforandringer? Og vil du gerne gøre dette uden at give afkald på kvaliteten? Så skal du vælge bæredygtig emballage og tryksager fremstillet af PaperWise-papir og -karton! Wise With Waste, sammen.

CONTACT

More blogs

0
×