PaperWise är CO2-neutralt: vad är det?

CO2-neutralt papper

Skillnaden mellan koldioxidneutralt papper, klimatneutralt papper och papper med låg miljöpåverkan är ganska enkel. CO2-neutralt papper är papper som kompenserar för den koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan. Även om PaperWise tillverkas på ett hållbart sätt måste du fortfarande hantera koldioxid i hela kedjan. Detta beror på att traktorerna på marken, lastbilarna, tågen och båtarna som vi behöver för transport inte alla drivs av grön energi ännu.

Klimatneutralt papper

När det gäller klimatneutralt papper finns det flera faktorer som spelar in. Koldioxid (CO2) är bara en av de växthusgaser som orsakar klimatförändringar eller global uppvärmning. Andra viktiga växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen förutom koldioxid är CH4 (metan), N20 (dikväveoxid), gaser som innehåller fluor och O3 (ozon). Klimatneutralt papper är papper som kompenserar effekterna av alla dessa gaser. Växthusgaserna omvandlas till koldioxidekvivalenter och kompenseras sedan. Återigen mäts hela produktionskedjan, dvs. även skörd, papperstillverkning och alla transporter.

PaperWise har låtit mäta alla dessa växthusgaser i hela kedjan som en del av en oberoende jämförande miljöundersökning, en livscykelanalys (LCA), där PaperWises totala klimatpåverkan beräknades för hela produktionskedjan. PaperWise tillverkas på ett hållbart sätt och alla andra växthusgaser (uttryckta i koldioxidekvivalenter) kompenseras med Gold Standard & United Nations. PaperWise papper och kartong är därför inte bara koldioxidneutralt utan även klimatneutralt.

Pappers miljöpåverkan från skörd till PaperWise

Koldioxidneutralt eller klimatneutralt papper säger ingenting om pappers eller kartongens miljöpåverkan. Den ovan nämnda LCA-studien, som PaperWise beställde av IVAM University of Amsterdam, har gett en inblick i den totala miljöpåverkan från PaperWise-papper mätt över hela produktionskedjan. Miljöpåverkan från PaperWise har jämförts med papper tillverkat av träd och återvunnet papper. LCA-studien visar att PaperWises papper har 47% lägre miljöpåverkan än papper som tillverkas av träd och 29% lägre miljöpåverkan än återvunnet papper. Det inkluderar transport från fabrikerna i Indien och Sydamerika där PaperWise tillverkas till distributionscentralen i Nederländerna.

Livscykelanalys (LCA) av papper

Livscykelanalysen av papper, även kallad ”cradle-to-grave”-analys, är en metod för att fastställa en produkts totala miljöpåverkan under hela livscykeln, dvs. från utvinning av nödvändiga råvaror till produktion och transport. Användnings- och avfallsfasen kan även inkluderas i beräkningen om så önskas, men beaktas inte i PaperWise LCA-studien. Varför, undrar du kanske? Jo, därför att dessa steg är samma för PaperWise-papper, papper tillverkat av träd och återvunnet papper.

I PaperWises miljöjämförelseundersökning (LCA) mättes 17 olika kategorier av miljöpåverkan och jämfördes med träd- och returpapper:

 1. Klimatförändringar och människors hälsa.
 2. Klimatförändringar och ekosystem.
 3. Nedbrytning av ozon.
 4. Markförsurning (Försurning, mark)
 5. Eutrofiering av sötvatten (Gödsling, sötvatten)
 6. Toxicitet för människor
 7. Fotokemisk oxidantbildning (bildning av smog)
 8. Bildning av partiklar
 9. Terrestrisk ekotoxicitet (ekotoxicitet i marken)
 10. Ekotoxicitet i sötvatten (ekotoxicitet, sötvatten)
 11. Marin ekotoxicitet (ekotoxicitet, saltvatten)
 12. Joniserande strålning
 13. Användning av jordbruksmark
 14. Markanvändning i städerna
 15. Naturlig omvandling av mark
 16. Utarmning av metaller (utarmning, mineraler/metaller)
 17. Fossil utarmning (utarmning, fossil)

På så sätt kan alla miljöforskningsorganisationer världen över göra samma beräkningar och komma fram till samma slutsats. För att göra gott för en bättre miljö är det därför alltför enkelt att bara titta på en produkts koldioxidpåverkan eller klimatpåverkan. Med andra ord beaktas endast de två största miljöpåverkanskategorierna. I PaperWise LCA-studien ingår alla 17 kategorier i beräkningen.

Det är därför PaperWise har en 47% lägre miljöpåverkan än papper från träd och 29% lägre påverkan än återvunnet papper. CO2 och andra växthusgaser som orsakar CO2-utsläpp och klimatförändringar kompenseras av PaperWise och därför är PaperWise CO2-neutralt och klimatneutralt.

CONTACT

More blogs

0
×