PAPERWISE IS CO2 NEUTRAAL PAPIER: HOE ZIT DAT?

Er zijn diverse artikelen te lezen over PaperWise CO2 neutraal of klimaatneutraal papier en karton voor verpakkingen, drukwerk en kantoor. Tegelijkertijd vermelden we ook dat de milieu-impact van PaperWise 47% lager ligt dan papier van bomen en 29% lager dan gerecycled papier. Maar hoe zit dat nu? Wat betekent CO2 neutraal of klimaatneutraal papier nu eigenlijk? Waarom zijn verpakkingen gemaakt van PaperWise papier en karton 47% beter voor het milieu dan verpakkingen gemaakt van papier uit bomen en 29% beter dan gerecycled papier? We leggen het je graag uit.

CO2 neutraal papier

Het verschil tussen CO2 neutraal papier, klimaatneutraal papier en papier met een lage milieu-impact is vrij eenvoudig. CO2 neutraal papier is papier waarvan de CO2 die vrijkomt -gemeten over de gehele productieketen- gecompenseerd wordt. Ook al wordt PaperWise met groene energie gemaakt, dan nog blijf je over de gehele keten te maken hebben met CO2. Dit komt doordat de tractoren op de landerijen, de vrachtwagens, treinen en boten die we nodig hebben voor het transport, nog niet allemaal rijden op groene energie.

Klimaatneutraal papier

Bij klimaatneutraal papier zijn er meerdere factoren die meespelen. CO2 (koolstofdioxide), is maar één van de broeikasgassen die zorgen voor klimaatverandering ofwel opwarming van de aarde. De belangrijkste broeikasgassen die bijdragen aan het opwarmen van de aarde naast CO2 zijn, CH4 (methaan), N20 (lachgas), fluor bevattende gassen, O3 (ozon) en waterdamp. Klimaatneutraal papier is papier waarvan de impact van ál deze gassen gecompenseerd wordt. De broeikasgassen worden omgerekend naar CO2 equivalenten en daarna gecompenseerd. Wederom gemeten over de gehele productieketen, dus inclusief het oogsten, de papierproductie zelf en alle transportbewegingen.

PaperWise heeft al deze broeikassengassen over de gehele keten laten meten, als onderdeel van
een onafhankelijk milieu-vergelijkend onderzoek, een Life Cycle Assessment (LCA), waarin de totale klimaatimpact van PaperWise over de hele productieketen is berekend. PaperWise wordt met groene energie gemaakt en alle overige broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) worden gecompenseerd met Gold Standard & United Nations. PaperWise papier en karton is dus naast CO2 neutraal, ook klimaatneutraal.

De milieu-impact van papier

Maar CO2 neutraal of klimaatneutraal papier zegt nog niets over de milieu-impact van papier of karton. Het bovengenoemde LCA onderzoek, wat PaperWise heeft laten uitvoeren door IVAM Universiteit van Amsterdam, heeft inzicht gegeven in de totále milieu-impact van PaperWise papier gemeten over de gehele productieketen. De milieu-impact van PaperWise is vervolgens vergeleken met papier gemaakt van bomen en gerecycled papier. Uit het LCA onderzoek blijkt dat PaperWise papier een 47% lagere milieu-impact heeft dan papier van bomen en een 29% lagere milieu-impact dan gerecycled papier. En dat is dus ínclusief het transport vanuit de fabrieken in India en Zuid Amerika waar PaperWise gemaakt wordt.

Levenscyclusanalyse (LCA) van papier

De levenscyclusanalyse (LCA) van papier, ook wel Wieg tot Graf analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie en transport. Het gebruik en de afvalfase kunnen desgewenst ook mee berekend worden, maar is in het PaperWise LCA onderzoek buiten beschouwing gelaten. Waarom vraag je je wellicht af? Nou, omdat deze stappen gelijk zijn voor PaperWise papier, papier gemaakt van bomen en gerecycled papier.

In het milieu-vergelijkend onderzoek (LCA) van PaperWise zijn 17 verschillende milieu-impact categorieën gemeten en vergeleken met papier van bomen en gerecycled papier:

1. Climate Change Human Health (Klimaatverandering, humane gezondheid)
2. Climate Change Ecosystems (Klimaatverandering, ecosystemen)
3. Ozone depletion (Ozonlaagaantasting)
4. Terrestrial acidification (Verzuring, bodem)
5. Freshwater eutrophication (Vermesting, zoetwater)
6. Human toxicity (Humane toxiciteit)
7. Photochemical oxidant formation (Smogvorming)
8. Particulate matter formation (Fijnstof vorming)
9. Terrestrial ecotoxicity (Ecotoxiciteit, bodem)
10. Freshwater ecotoxicity (Ecotoxiciteit, zoetwater)
11. Marine ecotoxicity (Ecotoxiciteit, zoutwater)
12. Ionising radiation (Ioniserende straling)
13. Agricultural land occupation (Landgebruik, agrarisch)
14. Urban land occupation (Landgebruik, urbaan)
15. Natural land transformation (Landtransformatie)
16. Metal depletion (Uitputting, mineralen/metalen)
17. Fossil depletion (Uitputting, fossiel) In het milieu-vergelijkend onderzoek (LCA)

 

De wetenschap bepaalt welke milieu-impact categorie welke weging krijgt en dit wordt in ISO normen vastgelegd Op deze manier kunnen alle milieu-onderzoeksorganisaties wereldwijd allemaal dezelfde berekening maken en tot dezelfde conclusie komen. Om goed bezig te zijn voor een beter milieu is het dus te eenvoudig om alléén naar de CO2 impact of klimaatimpact van een product te kijken. Dan wordt er dus alleen met de 2 bovenste milieu-impact categorieën rekening gehouden. In het PaperWise LCA onderzoek zijn alle 17 categorieën in de berekening mee genomen.

 

En dát is dus de reden waarom PaperWise een 47% lagere milieu-impact dan papier van bomen heeft en een 29% lagere impact dan gerecycled papier. De CO2 en overige broeikasgassen die voor CO2 uitstoot en klimaatverandering zorgen, worden door PaperWise gecompenseerd en daarmee is PaperWise dus CO2 neutraal en klimaatneutraal.

CONTACT

Meer blogs

0
×