PAPERWISE ER CO2-NEUTRAL: HVAD ER DER GALT MED DET?

CO2-neutralt papir

Forskellen mellem CO2-neutralt papir, klimaneutralt papir og papir med lav miljøpåvirkning er ganske enkel. CO2-neutralt papir er papir, hvis CO2-udledning – målt over hele produktionskæden – kompenseres. Selv om PaperWise er fremstillet på en bæredygtig måde, skal du stadig håndtere CO2 over hele kæden. Det skyldes, at traktorerne på jorden, lastbilerne, togene og bådene, som vi har brug for til transport, endnu ikke alle kører på grøn energi.

Klimaneutralt papir

Med klimaneutralt papir er der flere faktorer, der spiller ind. Kuldioxid (CO2) er kun en af de drivhusgasser, der er årsag til klimaændringer eller global opvarmning. Andre vigtige drivhusgasser, der bidrager til den globale opvarmning ud over CO2, er CH4 (methan), N20 (lattergas), fluorholdige gasser og O3 (ozon). Klimaneutralt papir er papir, hvor virkningen af alle disse gasser kompenseres. Drivhusgasserne omregnes til CO2-ækvivalenter og kompenseres derefter. Igen målt over hele produktionskæden, dvs. inklusive høst, selve papirproduktionen og alle transportbevægelser.

PaperWise har fået målt alle disse drivhusgasser i hele kæden som led i en uafhængig miljømæssig sammenlignende undersøgelse, en livscyklusvurdering (LCA), hvor den samlede klimapåvirkning fra PaperWise blev beregnet i hele produktionskæden. PaperWise er fremstillet på bæredygtig vis, og alle andre drivhusgasser (udtrykt i CO2-ækvivalenter) er kompenseret med Gold Standard & United Nations. PaperWise-papir og -karton er derfor ikke kun CO2-neutralt, men også klimaneutralt.

Papirets miljøpåvirkning målt fra afgrøden til PaperWise

Men CO2-neutralt eller klimaneutralt papir siger intet om papirets eller kartonets miljøpåvirkning. Ovennævnte LCA-undersøgelse, som PaperWise har bestilt hos IVAM University of Amsterdam, har givet indsigt i den samlede miljøpåvirkning af PaperWise-papir målt over hele produktionskæden. PaperWise-papirets miljøpåvirkning er blevet sammenlignet med papir fremstillet af træer og genbrugspapir. LCA-undersøgelsen viser, at PaperWise-papir har en 47 % lavere miljøpåvirkning end papir fremstillet af træer og en 29 % lavere miljøpåvirkning end genbrugspapir. Og det omfatter også transport fra fabrikkerne i Indien og Sydamerika, hvor PaperWise fremstilles, til distributionscentret i Holland.

Livscyklusvurdering (LCA) af papir

Livscyklusvurdering (LCA) af papir, også kendt som vugge-til-grav-analyse, er en metode til at bestemme den samlede miljøpåvirkning af et produkt i hele dets livscyklus, dvs. udvinding af de nødvendige råmaterialer, produktion og transport. Brugs- og affaldsfasen kan også medtages i beregningen, hvis det ønskes, men er ikke medtaget i PaperWise LCA-undersøgelsen. Hvorfor, spørger du måske? Jo, fordi disse trin er de samme for PaperWise-papir, papir fremstillet af træer og genbrugspapir.

I PaperWise’s miljøsammenligningsundersøgelse (LCA) blev 17 forskellige miljøpåvirkningskategorier målt og sammenlignet med træ- og genbrugspapir:

 1. Klimaændringer Menneskesundhed.
 2. Klimaændringer Økosystemer.
 3. Nedbrydning af ozonlaget.
 4. Terrestrisk forsuring (forsuring, jord)
 5. Eutrofiering af ferskvand (Gødskning, ferskvand)
 6. Human toksicitet
 7. Fotokemisk oxidantdannelse (Smogdannelse)
 8. Dannelse af partikler
 9. Terrestrisk økotoksicitet (jordøkotoksicitet)
 10. Ferskvandsøkotoksicitet (Økotoksicitet, ferskvand)
 11. Marin økotoksicitet (økotoksicitet, saltvand)
 12. Ioniserende stråling
 13. Landbrugsarealbesættelse
 14. Bebyggelse i byområder
 15. Naturlig omdannelse af jord
 16. Metaludtømning (Udtømning, mineraler/metaller)
 17. Fossil udtømning (Udtømning, fossil)

På denne måde kan alle miljøforskningsorganisationer i hele verden foretage den samme beregning og komme til den samme konklusion. For at gøre noget godt for et bedre miljø er det derfor for simpelt kun at se på et produkts CO2-belastning eller klimapåvirkning. Med andre ord tages der kun hensyn til de to øverste miljøpåvirkningskategorier. I PaperWise LCA-undersøgelsen indgår alle 17 kategorier i beregningen.

Og derfor har PaperWise en 47 % lavere miljøpåvirkning end papir fra træer og en 29 % lavere påvirkning end genbrugspapir. CO2 og andre drivhusgasser, der forårsager CO2-emissioner og klimaændringer, kompenseres af PaperWise, og derfor er PaperWise CO2-neutralt og klimaneutralt.

CONTACT

More blogs

0
×