Header Paperwise sustainable packaging
Allt om återvunnet papper och det hållbara alternativet

Papper och återvinning har gått ihop i över tusen år. Efter att man i Japan på 800-talet upptäckte att papper kunde återanvändas fick återvinningen av papper inte bara ett ekonomiskt värde utan även ett känslomässigt värde. På 1100-talet återanvände till exempel en kejsares änka, efter hans död, alla dikter och brev som hon hade fått från honom. Hon skrev sedan en dikt på det återvunna pappret för att hedra honom (källa).

Vi har aldrig slutat återvinna papper. I dag har papper en global återvinningsgrad på 58,6 % och vi gör det ännu bättre i Europa. Här återanvänds hela 72,5 % av pappret och endast 27,5 % går förlorat (källa). Men varför har vi återanvänt papper så länge och så villigt? Och efter alla dessa århundraden av papperstillverkning, är återvinning fortfarande den bästa miljölösningen för papperstillverkning?

VAD ÄR ÅTERVUNNET PAPPER?

Återvinning av papper är en process där nya pappersprodukter tillverkas av pappersavfall. Det finns olika kategorier av återvunnet papper som är lämpliga att använda som råmaterial för återvunnet papper:

– Fabriksavfall: pappersbitar och annat pappersavfall som blir över vid papperstillverkning och som sedan återvinns i samma pappersbruk. Papper går därför aldrig förlorat.
– Pappersavfall före konsumtion: pappersprodukter som har lämnat pappersfabriken men aldrig nått konsumenten. Det har därför redan blivit avfallspapper innan det har använts. Till exempel papper vid tryckerier som blir kvar som avskurna avfall under produktion. Eller papper som inte kan användas av tryckerier på grund av dess specifikationer (storlek, grammatur). Papper från träd före konsumtion är därför oanvänt och otryckt papper, utan bläck. Det orsakar ingen förorening i återvinningsprocessen. Detta är återvunnet papper av högsta kvalitet.
– Avfallspapper efter konsumtion: papper som konsumenter och företag slänger efter användning, t.ex. förpackningsmaterial av papper och kartong, gamla tidningar, tidskrifter, tryckpapper, kuvert och dryckeskartonger. Dessa typer av papper har därför alltid föroreningar i form av bläck, häftklamrar, gem, lim, fönsterfolie, polystyrenskum, matrester, damm och sand som inte hör hemma i returpapper.

EN 643: EUROPEISK STANDARD FÖR OLIKA TYPER AV PAPPER FÖR ÅTERVINNING 

Europeiska unionen har upprättat en förteckning över upp till 50 olika typer av återvunnet papper. Förteckningen finns i standarden EN 643 för olika papperstyper för återvinning. När papper har bearbetats till förpackningar eller trycksaker som kan återvinnas. På samma sätt som en bagare kan baka olika typer av bröd (vitt bröd, vete, fullkorn) kan pappersbruken tillverka olika typer av papper och kartong (tjockt, tunt, fast, flexibelt, starkt, vitt, brunt osv.). Det finns en papperskvalitet för varje användningsområde. Papperskvaliteten för en tidning är helt annorlunda än kvaliteten på wellpapplådor, som i sin tur skiljer sig mycket från dryckeskartonger eller tryckpapper.

Papper består av cellulosafibrer i grunden. Denna cellulosa kommer från olika källor. Tänk på olika trädslag (eukalyptus, björk, tall osv.). Men cellulosa kommer även från jordbruksavfall, stjälkar och blad som blir kvar efter skörd av vete, korn, ris, sockerrör och andra grödor. Alla dessa cellulosafibrer har olika egenskaper och kännetecken. Detta gör det möjligt för pappersindustrin att tillverka olika typer av papper och kartong av de olika typerna av returpapper. EN 643-standarden hjälper pappersåtervinningsföretag och pappersbruk att sortera de olika sorterna av återvunnet papper. Varje sort har olika pris och olika egenskaper. Denna EN 643-standard gör det möjligt att återvinna mer papper, förbättrar kvaliteten på det återvunna pappret och gör det möjligt att producera pappers- och kartongförpackningar samt trycksaker av högre kvalitet.

VARFÖR ÅTERVINNER VI PAPPER?

Produktionen av nytt papper har en betydande negativ inverkan på miljön. Gamla skogar eller jordbruksmarker omvandlas snabbt till planterade skogar för pappersproduktion. Planterade skogar är monokulturer som inte bidrar till den biologiska mångfalden. Dessa skogar är ofta FSC-certifierade, vilket får marknaden att tro att pappret är hållbart. Dessutom kräver papperstillverkningen mycket energi. Många kanske inte (ännu) är medvetna om det, men utsläppen från pappersindustrin är nu större än utsläppen från flygindustrin (källa)!

Ju mer papper vi återvinner, desto mindre blir därför miljöpåverkan. Papper har återvunnits i över tusen år. Till en början gjordes detta främst av ekonomiska skäl: all energi, allt vatten, alla råvaror och all arbetskraft som redan investerats i nytt papper behövde inte investeras igen, vilket gjorde återvinning intressant. Numera är detta inte längre det huvudsakliga motivet för att återvinna papper. Hållbarhet har blivit allt viktigare och återvinning är ett bättre alternativ ur en miljövänlig synpunkt. I dag är detta den främsta anledningen till det stora intresset för återvunnet papper.

Detta innebär att du måste återvinna papper. För om papper inte återvinns och istället hamnar i papperskorgen hamnar det där annat avfall hamnar: i förbränningsanläggningar eller på soptippar. Alla förstår att det du bränner försvinner – en potentiell råvara försvinner och en möjlighet till bästa miljövinst. Så snart papper hamnar på soptippar är skadan ännu större. Deponier, som många länder runt om i världen fortfarande använder sig av, anses vara en stor källa till metanutsläpp i atmosfären. Metan är en växthusgas, precis som koldioxid, men 25 gånger starkare och därför mer negativ för den globala uppvärmningen. Papper och kartong är organiskt material, vilket gör att mycket metangas frigörs under nedbrytningen (källa). Både förbränning och deponering är därför inte alls miljövänliga.

HUR TILLVERKAS ÅTERVUNNET PAPPER?

Återvunnet papper är relativt enkelt att framställa, med slutprodukter som kan konkurrera med nya material när det gäller kvalitet. De dagar då återvunnet papper var lätt att känna igen, speciellt på sin färg, är sedan länge förbi. Även återvunnet papper kan vara vitt som snö och går nästan inte att urskilja från helt nytt papper. Ett antal åtgärder måste vidtas för att få fram återvunnet papper.

Det använda pappret samlas in från företag och konsumenter av avfallshanteringsföretag och pappersinsamlingsföretag. Detta pappersavfall förs till återvinningsföretag där papperssorteringen sker. Papper och kartong separeras och delas in i olika typer och kvalitetsklasser. Detta görs i enlighet med standarden EN 643. Papperssorteringsföretagen säljer sedan returpappret till pappersfabrikerna. Alla pappersfabriker kan inte återvinna papper. Det använda pappret måste trots allt först rengöras. Allt bläck, häftklamrar, gem, limrester, fönsterfilm, plast, sand och damm måste avlägsnas.

En pappersfabrik måste därför vara utformad så att den kan förädla returpapper till återvunnet papper. Rengöring av gammalt papper är lite som en tvättmaskin. Det smutsiga returpappret samlas ihop i en stor behållare och blandas med vatten och ett slags tvålvatten. Vi kallar den här processen för pappersmassa. Pappersmassan renas sedan genom filter, siktar och separationsmetoder. Till slut återstår drygt 99 % vatten och 1 % cellulosafibrer. Dessa cellulosafibrer sprutas på silen i pappersmaskinen i pappersfabriken. Ju tjockare lager av papper på sikten, desto tyngre grammatur per kvadratmeter.

Genom att tillsätta olika ämnen till pappersmassan och genom att välja en blandning av återvunna papperstyper kan olika pappersprodukter tillverkas, t.ex. mjukpapper, tryckpapper, tidningspapper, papper med våt styrka, vikkartong och wellpapp. Pappersmaskiner har olika dimensioner. De största är längre än 400 meter och kan producera pappersrullar som är upp till 11 meter breda. De pappersrullar som kommer från dessa maskiner väger upp till 70 ton. Pappret skärs sedan till bredder och ark i ett stort format som krävs för att levereras till grossister, tryckerier och kartongföretag.

HUR OFTA KAN PAPPER ÅTERVINNAS?

Det är en missuppfattning att papper och kartong kan återvinnas i all oändlighet. I de flesta artiklar om ”pappersåtervinning” anges siffran 7 som det antal gånger som papper kan återvinnas. När avfallspapper anländer till pappersanläggningen måste det först fuktas och mjukas upp. Detta sker i ‘pulpern’, en stor stålbehållare med en rotor i mitten. För varje produktionssats läggs flera tusen kilo avfallspapper av olika kvalitet i pulpern. Vatten tillsätts och sedan börjar rotorn att snurra. Det är en stor blandningsmaskin. När rotorn roterar gnider pappret mot rotorn samt mot varandra, vilket orsakar friktion och värme. Under denna process kan cellulosafibrerna lossna från smutsen, men cellulosafibrerna går även sönder.

Cellulosafibrer som förblir tillräckligt långa återvinns till returpapper och fibrer som är för små och korta filtreras ut ur systemet tillsammans med bläckrester. Så varje gång returpapper återvinns går en del av returpappret förlorat. Detta förklarar varför pappersindustrin skriver att returpapper kan återvinnas 7 gånger. Detta är en teoretisk siffra. Egentligen är ordet ”pappersåtervinning” inte helt rätt. Vi borde faktiskt kalla processen för pappersåtervinning för ”pappersnedbrytning”. Värdet på gammalt papper sjunker varje gång som den återvinns. Detta förklarar varför vi inte kan använda enbart återvunnet papper. I råvarukedjan för pappersåtervinning måste det alltid finnas nya långa cellulosafibrer.

ÄR ÅTERVUNNET PAPPER LIVSMEDELSGODKÄNT?

Nej, i princip är återvunnet papper inte livsmedelsklassat. Gammalt papper innehåller smuts i form av bläck, häftklamrar, gem, limrester, fönsterfilm, plast, matrester, sand, damm osv. Eftersom pappersbruk endast är intresserade av cellulosafibrer (som papper kan tillverkas av igen) tar pappersbruket endast bort alla ämnen som inte är cellulosafibrer. Denna reningsprocess fungerar ganska bra, men inte till 100%. Särskilt bläckrester är mycket svåra att separera från fibrerna. Bläck är kemiska råvaror som innehåller tungmetaller och skadliga kemikalier. Man kan tänka sig att om pappersindustrin inte kan garantera en 100-procentig utfasning av dessa ämnen bör detta återvunna papper inte komma i kontakt med livsmedel. Alla pappers- och kartongförpackningar som kommer i direkt kontakt med livsmedel måste antingen vara tillverkade av 100% nya, rena cellulosafibrer, eller så måste det finnas ett skyddande lager mellan livsmedlet och pappret eller kartongen. Detta i form av exempelvis ett lager plast eller aluminium.

WISE WITH WASTE: DU KAN BLI ÄNNU MER MILJÖVÄNLIG MED PAPERWISE-PAPPER

Det är uppenbart att återvinning av papper är bra för vår planet. Miljöpåverkan är mindre än papper som tillverkas av träd och återanvändning av råvaror är positivt. Men det finns en metod som är ännu mer miljövänlig: papper tillverkat av jordbruksavfall.

PaperWises vision är ”Wise With Waste” (kloka med avfall). Mycket jordbruksavfall bränns i världen, när det egentligen skulle kunna förädlas till ett perfekt råmaterial för papper. PaperWise började göra papper och kartong av detta jordbruksavfall. De stjälkar och blad som lämnas kvar på marken efter skörden används för att göra högkvalitativt papper och kartong på ett miljövänligt sätt. På så sätt får jordbruksavfallet, som annars skulle brännas, ett andra liv, och därmed minskar köparna av detta papper sitt ekologiska fotavtryck i jämförelse med återvunnet papper eller papper som tillverkas av träd. Oberoende miljöundersökningar visar att miljöpåverkan från PaperWise är 29% lägre än för återvunnet papper och till och med 47% lägre än för papper tillverkat av träd (jungfruligt papper).

Tack vare PaperWise-papper blir planterade skogar för pappersindustrin onödiga. Träden behöver inte längre fällas utan kan lämnas för att absorbera koldioxid, som omvandlas tillbaka till syre. Vi kan själva bestämma vad vi vill göra med dessa landområden! Använd de för naturliga skogar med en stor mångfald av liv och biologisk mångfald eller använd de som jordbruksmarker. Det är mycket smartare att få två produkter, mat och råmaterial för papper, från samma växt och samma bit mark.

KAN PAPERWISE-PAPPER OCKSÅ ÅTERVINNAS?

Ja, PaperWise är utmärkt för återvinning, upp till sju gånger. Det kan dessutom blandas ihop med normalt pappersavfall. PaperWise är inte återvunnet papper, utan nytt rent papper av cellulosa som utvinns ur växtrester efter skörd. PaperWise får därför komma i direktkontakt med livsmedel. Detta jordbruksavfall konkurrerar inte med människans eller djurens föda, det är verkligen ett avfall från jordbruket. Ungefär 20 procent av en jordbruksskörd är ätbar och används som livsmedel. De övriga 80 procenten består av oätliga blad och stjälkar, det är det avfall från vilket cellulosa för PaperWise-papper utvinns.

Genom att använda jordbruksavfall som råmaterial, grön energi när det är möjligt och koldioxidkompensation har PaperWise koldioxidneutralt papper och kartong med en mycket låg miljöpåverkan. Utan att göra avkall på kvaliteten. PaperWise-papper uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och certifieringarna som lämpar sig för praktiskt taget alla trycktillämpningar. PaperWise garanterar en livslängd på upp till 100 år (lämplig för arkivering). Mycket papper behöver dock inte lagras så länge och kan återvinnas efter några år.

ÄR ÅTERVUNNET PAPPER FORTFARANDE DET MEST ANSVARSFULLA VALET?

Sammanfattningsvis kan man säga att med en miljöpåverkan från PaperWise som är 29% lägre än för återvunnet papper och till och med 47% lägre än för papper tillverkat av träd (nytt papper) är papper tillverkat av jordbruksavfall ännu mer miljövänligt. Vi kallar det för Wise With Waste.

CONTACT

More articles

0
×