PAPERWISE CO2-NØYTRAL FOR TREDJE ÅR PÅ RAD

For å minimere effektene av klimaendringene og den globale oppvarmingen er det avgjørende å redusere CO2-utslippene våre. PaperWise produseres med grønn energi der det er mulig, men vi står overfor uunngåelige CO2-utslipp gjennom hele produksjonskjeden. For tredje år på rad kompenserer PaperWise for alle sine CO2-utslipp, målt over hele produksjonskjeden. PaperWise har sluttet seg til FNs plattform for klimakompensasjon nettopp for dette formålet. 

FNS PLATTFORM FOR KLIMAKOMPENSASJON 

Denne plattformen består av UNFCCC-sertifiserte prosjekter som reduserer, unngår eller fjerner klimagassutslipp fra atmosfæren. Disse prosjektene finner sted i utviklingsland og belønnes med sertifiserte utslippsreduksjoner, eller CER-er (en type klimakompensasjon målt i tonn CO2-ekvivalenter). De siste årene har PaperWise kompensert for utslipp tilsvarende 4 700,1 tonn CO2 totalt. Bidragene til denne CO2-kompensasjonen har i sin helhet kommet grønne prosjekter til gode.

En del av dette har for eksempel gått til vindkraftprosjekter i regionen i India der PaperWise produseres. I delstaten Tamil Nadu har det blitt installert 15 vindturbiner for dette formålet. Målet er å generere strøm fra fornybar, ren vindenergi uten utslipp av klimagasser. Hvis vindmølleparken ikke hadde blitt installert, ville en tilsvarende mengde strøm blitt produsert fra de tilknyttede kraftverkene basert på fossilt brensel. Ved å investere i disse vindturbinene genereres strøm fra vind, og dermed reduseres utslippene av klimagasser. Bruk av naturlig vind som fornybar energikilde gir dermed ren energi uten noen negativ innvirkning på lokalsamfunnets helse eller det lokale biologiske mangfoldet.

Landområdene som kjøpes opp til vindparkene, består i stor grad av ubebyggelige og tynt befolkede områder. Samfunnsmessig og økonomisk bidrar vindparken til utvikling av infrastruktur. Blant annet et veinett på vindparkområdet, som også lokalbefolkningen får tilgang til. Den gir også arbeid til faglærte og ufaglærte arbeidere. (Kilde: De forente nasjoner)

Foto: kilde: De forente nasjoner

 

CONTACT

More blogs

0
×