ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ons; Onze; Wij: PaperWise, een handelsnaam van Eco Concepts & Products, en partners die als (verkopende) partij te ener zijde optreedt.

Afnemer; Wederpartij; Opdrachtgever; Koper:
Iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat of is aangegaan danwel om een offerte vraagt of wie door ons een offerte wordt toegestuurd.

Goederen; Producten; Artikelen; Zaken:
Alle objecten die onderwerp van een overeenkomst met ons kunnen zijn. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

ARTIKEL 2:TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten met ons
van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien wij dit nadrukkelijk schriftelijk vermelden of erkennen.
2.3 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien wij dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk hebben bevestigd.
2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van ons, die bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.
2.5 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
2.6 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden wij en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

ARTIKEL 3: OFFERTES
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Niettemin hebben wij het recht ons aanbod te herroepen, zolang als de wederpartij het aanbod nog niet heeft aanvaard.
3.2 Bij een samengestelde prijsopgave welke is opgenomen in een offerte bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en producten en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4 Maten, gewichten en technische specificaties in offertes en overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan (zie daartoe tevens de artikelen 8 en 21).

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
4.1 Indien en voor zover wij in een offerte een termijn voor aanvaarding hebben gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij binnen de gestelde termijn.
4.2 In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van onze zijde of door levering door ons. In het laatste geval wordt de factuur van ons als schriftelijke orderbevestiging beschouwd.

ARTIKEL 5: ANNULERING OF AANPASSING
5.1 Annulering of aanpassing door de wederpartij van een overeenkomst (order) is zonder de expliciete schriftelijke instemming van ons niet mogelijk. Het verzoek tot annulering moet schriftelijk, dan wel per e-mail met verzend en ontvangst bevestiging aan ons worden gedaan.
5.2 Indien het verzoek tot annulering of aanpassing door ons wordt geaccepteerd zijn wij gerechtigd aan die instemming voorwaarden te verbinden.
5.3 Annulering of aanpassing van de overeenkomst leidt niet automatisch tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen. In overleg zal dit afgestemd worden en reeds gemaakte kosten zullen nimmer worden terugbetaald.

ARTIKEL 6: ONTBINDING
6.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
• na het sluiten van de overeenkomst ons omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ons kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
• zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd;
• de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
• de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
• de Wederpartij komt te overlijden.
6.2 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Indien wij de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding, omdat zij is overgegaan tot opschorting of ontbinding.
6.5 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, hebben wij het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
7.1 Geoffreerde prijzen kunnen in andere valuta worden aangeboden. Ten alle tijde geldt echter dat het moment van opdracht bepalend is voor definitieve koers bepaling. Koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen de Euro en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan de Euro dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voor zover deze wijzigingen meer dan 5 % afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst.
7.2 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product of van de kosten om product op overgekomen afleveradres te laten leveren, wijzigt met meer dan 5% in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften

7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
• exclusief BTW;
• exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enige andere overheidsheffing;
• exclusief kosten van transport, op- en overslag (exclusief brandstoftoeslag en maut)
• exclusief kosten van verzekering;
• exclusief verwijderingsbijdrage;
• exclusief milieuheffingen of –milieutoeslagen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd;
• exclusief kosten van kwaliteitscontroles;
• exclusief kosten van douanecontrole / scan van container.
7.4 Prijzen kunnen door ons ten alle tijden worden aangepast indien er sprake is van een wijziging van de opdracht door opdrachtgever.

ARTIKEL 8: HOEVEELHEDEN/MATEN
8.1 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het ons is toegestaan af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid. De mate van afwijking is geregeld in artikel 22 van deze algemene voorwaarden.
8.2 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.
8.3 Indien afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst daarvan schriftelijk aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
8.4 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door de wederpartij zijn verstrekt dragen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
8.5 Het door de wederpartij na het totstandkomen van de overeenkomst wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten door ons in rekening kunnen worden gebracht bij de wederpartij.

ARTIKEL 9: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
9.1 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
9.2 Een overeengekomen levertijd begint te lopen de werkdag opvolgend aan de dag waarop de schriftelijke order ontvangen is door ons. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de wederpartij ons alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen materialen ter beschikking heeft gesteld.

9.3 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van zo’n termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden.
9.4 Alvorens de wederpartij tot ontbinding, als genoemd in artikel 9.2, kan overgaan dienen wij bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen.
9.5 Plaats van levering is zoals vastgelegd in de overeenkomst.
9.6 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
9.7 Indien afnemer ons vóór levering kenbaar maakt de artikelen op een andere dan op de overeengekomen plaats te willen ontvangen, dan zullen wij hieraan voldoen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangd kan worden. Indien het door ons voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich brengt is afnemer gehouden ons die extra kosten te vergoeden. Indien wij aan het verzoek van afnemer voldoen is het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
9.8 Afnemer dient erop toe te zien dat, tenzij anders overeengekomen, eventuele douanedocumenten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen.

ARTIKEL 10: VERVOER
10.1 Indien wij voor het vervoer van voor afnemer bestemde zaken zorgdragen geschiedt dit voor rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
10.2 Op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.
10.3 Tijdens vervoer zijn de goederen niet verzekerd. Afnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
10.4 Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door afnemer aangegeven plaats dan zullen de in verband daarmee te maken extra kosten voor rekening van afnemer zijn.
10.5 Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de artikelen bezorgt. De afnemer is verplicht de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het lossen van de goederen. Blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten voor zijn rekening.
10.6 Bij levering van volle containers is de lostijd 2 uur. Voor ieder extra uur zal € 50,00 per uur worden aangerekend.

ARTIKEL 11: EMBALLAGE EN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
11.1 Tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld is de emballage in de prijs van onze artikelen begrepen. Onder emballage wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. Wij berekenen voor de emballage geen statiegeld tenzij wij daartoe van overheidswege zijn verplicht, of zulks door ons uitdrukkelijk is vermeld.
11.2 Indien onze goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zullen wij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
11.3 Indien wij door onze afnemer of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering van onze producten emballage of door ons geleverde en gebruikte verpakkingsmaterialen mee terug te nemen dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van afnemer.
11.4 Emballage zoals dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven ons eigendom. De afnemer blijft aansprakelijk voor de hem toegezonden emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage op kosten van de afnemer zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.5 In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door ons gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd in ons magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging behouden wij ons het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij omvangrijke beschadiging wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van afnemer, hetgeen wij hem zullen melden.

ARTIKEL 12: OPSLAG
12.1 Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door ons kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen tijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemer opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Alle bij de afnemer aanwezige zaken afkomstig van ons zijn, zolang de afnemer nog enige betalingsverplichting jegens ons heeft, eigendom van ons, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu reeds vooralsdan ten behoeve van ons een pandrecht vestigt.
13.2 Alle door ons geleverde en nog te leveren zaken, blijven eigendom van ons totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
13.4 Afnemer is verplicht de inhoud van deze eigendoms voorbehoudbepaling ter kennis te brengen van degene aan wie door hem, door ons geleverde zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden gegeven.
13.5 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

ARTIKEL 14: RECLAMES
14.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
• of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2 Reclames dienen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.4, door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aangetekend met bericht van ontvangst aan ons kenbaar te worden gemaakt.
14.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.
14.4 Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde zaken, verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat koper de geleverde zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
14.5 Het enkele feit dat een reclame wordt onderzocht impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen.
14.6 Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde zaken identiek zijn.
14.7 De zaken waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging en/of keuring voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven. Indien het beschikbaar houden van de zaken onmogelijk is dient men middels beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen.
14.8 Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.
14.9 Op de afnemer rust het bewijs van de stelling of stellingen dat sprake zou zijn van non-conformiteit van geleverde zaken. Deze bewijslastverdeling is van toepassing bij gestelde gebreken zoals (niet limitatief), kleurverschillen, geleverde hoeveelheden of gewicht, gehanteerde maten, dikte, etcetera.
14.10 Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zullen wij tot niet meer gehouden zijn dan het voor onze rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van ons) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.
14.11 In geval van totale vervanging of vergoeding van zaken wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.
14.12 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door ons te bepalen voorwaarden.
14.13 Elke aanspraak van afnemer vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij afnemer aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken.
14.14 De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven.
14.15 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
14.16 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of
te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen en ook niet in het geval dat afnemer en/of derden al dan niet op last van afnemer, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.
14.17 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens ons bestaande verplichtingen over te gaan.

ARTIKEL 15: BETALING
15.1 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen 21 dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van ons of door overschrijving op de op de factuur aangegeven bankrekening van ons tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
15.3 Wij zijn gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst betaling vooraf te verlangen.
15.4 Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.5 Vanaf dat moment zal de zogenaamde wettelijke handelsrente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover wij door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk zijn gesteld.
15.6 De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van 250 Euro.
15.7 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons rechtop schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
15.8 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 16: OVERMACHT
16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
16.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren.
16.3 Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan de wederpartij enige schade te vergoeden.
16.4 Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langer dan één maand duurt dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van geleden schade.

ARTIKEL 17: GARANTIE
17.1 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking danwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
17.2 De garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
17.3 Niet onder de garantie vallen gevolgen van specifieke ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde zaken.
17.4 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag, zulks ter vrije keuze van ons. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende zaken.
17.5 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
• indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ons;
• indien, in het geval dat wij niet de producent zijn van de door ons geleverde artikelen, afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons;
17.6 In het geval wij niet de fabrikant zijn van door ons geleverde zaken is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door de leverancier van die zaken.

ARTIKEL 18: UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
18.2 Indien wij aansprakelijk zijn is deze aansprakelijkheid als volgt geregeld:
• voor gebreken in geleverde zaken geldt aansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 17 van deze voorwaarden;
• wij zijn enkel aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten;
• onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie;
• mocht echter naar eisen van redelijkheid en billijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting tot het vergoeden van het bedrag van de transactie te gering zijn in verhouding met de door afnemer geleden schade, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 125 % van het bedrag van de onderhavige transactie;
• gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze een bedrag beloopt hoger dan hetgeen waartoe wij, op grond van het bovenstaande, aansprakelijk zijn.
18.3 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.4 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door afnemer te verzekeren was, danwel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zullen wij nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden tot vergoeding van de geleden schade.
18.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van personen of bedrijven die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 19: VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM
19.1 Indien zulks wordt overeengekomen bedrukken wij producten volgens een ontwerp van afnemer.
19.2 Indien afnemer zulks wenst en wij dit met de afnemer zijn overeengekomen kunnen wij bedrukte producten op afroep voor afnemer in een magazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kan een afzonderlijke afroeporderovereenkomst gesloten worden.
19.3 Alvorens tot het bedrukken van producten volgens een ontwerp van afnemer zal worden overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan afnemer worden voorgelegd. Na diens akkoordbevinding zullen wij op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt.
19.4 Voor de wijze van uitvoering, afwijkingen in materiaal en/of kleur zijn de bepalingen van toepassing opgenomen in deze algemene voorwaarden.
19.5 Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de door ons gebruikte kleur gelijk is aan het door afnemer aan ons overhandigde monster, danwel het aan ons door afnemer kenbaar gemaakte kleurennummer.

19.6 Wij hebben het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in rekening te brengen. Deze kosten zullen wij onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk factureren, ongeacht het feit dat de bedrukte producten eventueel op afroep worden afgenomen en dientengevolge ook in deelleveringen kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijn moeten plaatsvinden.
19.7 Alle, al dan niet op verzoek van onze afnemer, door of in onze opdracht gemaakte ontwerptekeningen, clichés, drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven ons eigendom.
19.8 Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door ons 3 maanden na de datum van de offerte aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten te voldoen.
19.9 Clichés die door of in opdracht van onze afnemer in gebruik zijn genomen, worden geacht te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 20 : INDUSTRIËLE EIGENDOM
20.1 Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is een wederpartij niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
20.2 Het auteursrecht op door ons of in onze opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins etc. blijven te allen tijde bij ons berusten. Zij mogen zonder onze toestemming nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld. Iedere dag dat Wederpartij het auteursrecht schendt zal een boete door ons opeisbaar zijn van tenminste minimaal € 25.000,- EURO per dag.
20.3 Onze wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien wij op verzoek van onze afnemer een bepaald beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving hebben gebruikt.
20.4 Indien afnemer ons hulpmaterialen of drukwerk ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door afnemer bij ons gekochte zaken, dan vrijwaart afnemer ons uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.

ARTIKEL 21: TOLERANTIES
21.1 Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar.
21.2 Definitieve aantallen en/of gewichten worden weergegeven op afleverbon, paklijsten of, in het geval van container leveringen, de zogenaamde Bill of Lading.
21.3 Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid. Streven is levering van volle pallets en/of containers.

21.4 Ten aanzien van materiaal geldt dat wij geacht worden behoorlijk te hebben gepresteerd indien de afwijkingen in kwaliteit, kleur, dikte enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de totale geleverde partij worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van papier en karton geven geen recht tot reclame.
21.5 Ten aanzien van gramgewichten, diktes en afmetingen gelden de afwijkingen toegestaan zoals vermeld op product specificatie bladen. Deze worden altijd samen met offerte aangeboden. Indien deze ontbreken dient klant hierom te vragen.

ARTIKEL 22: PARTIËLE NIETIGHEID
22.1 Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
22.2 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. Vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.

ARTIKEL 23: WERKKINGSSFEER VAN BESCHERMENDE BEPALINGEN
23.1 Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van ons, of die zijn aangesteld danwel door ons in dienst zijn genomen, zullen ieder voor zich dezelfde bescherming genieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid als ten aanzien van ons zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge enige met ons gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 24: VERVAL VAN VORDERINGEN TEGEN ONS
24.1 Vorderingen, waarvoor wij aansprakelijk zijn gesteld, vervallen indien afnemer niet binnen 6 maanden nadat wij schriftelijk zijn aangemaand en in gebreke zijn gesteld, ons in rechte heeft betrokken.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT
25.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende. De rechtbank te Roermond zal als eerste rechtbank dienen in geval van een geschil.

ARTIKEL 26: GESCHILLEN
26.1. Geschillen, welke voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten, worden ter onzer keuze beslecht door de Burgerlijke Rechter in onze woonplaats.

ARTIKEL 27: VERTALING
27.1 Bij vertalingen zal altijd de Nederlandse versie bindend zijn.

ARTIKEL 28: VINDPLAATS VOORWAARDEN
28.1 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op PaperWise website of op verzoek toe te zenden. Algemene voorwaarden van Eco Concepts & Products, eigenaar van PaperWise, zijn gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven.
28.2 Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons.

Weert, november 2019

0
×