Header Paperwise sustainable packaging
HVOR BÆREDYGTIGT ER PAPIR EGENTLIG?

Vi er i stigende grad opmærksomme på vores indvirkning på miljøet. Vi indsamler og sorterer affald, og vi vælger i stigende grad miljøvenlige materialer. Et af de mest genkendelige materialer er papir. Hvor forkert vi f.eks. finder plastik forkert, finder vi papir så godt. I den bæredygtighedsbevægelse, som vi har startet sammen, er papir faktisk ofte det udpegede bæredygtige alternativ til plastik. Så man kan måske konkludere, at papir er mere eller mindre forskånet i bæredygtighedsrevolutionen. Men er det virkelig berettiget? Hvor bæredygtigt er papir egentlig? Og hvilke typer bæredygtigt papir findes der?    

PAPIRETS CO2-FODAFTRYK

Bogen “Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming” af Paul Hawken afslører, at papirindustrien udleder en chokerende mængde CO2. Faktisk er papirindustrien ansvarlig for globale CO2-emissioner, der udgør omkring 7 % af de årlige samlede globale CO2-emissioner. Til sammenligning er luftfarten ansvarlig for 2,5 %. Med andre ord er papirindustrien således næsten tre gange mere forurenende end luftfartsindustrien (kilde). Og det ser ikke ud til, at vi kommer til at bruge mindre papir. Faktisk er papirforbruget i løbet af de sidste 40 år steget med 400 % på verdensplan (kilde).

Men hvorfor kan papir, som vi sikkert alle sammen anser for at være et ret miljøbevidst valg i forhold til f.eks. plastik, være så miljøskadeligt? Her er forklaringen: I Europa bruger vi ca. 80 kg papir pr. person om året til læsning, emballage og naturligvis på toilettet som toiletpapir. Omkring halvdelen af alt papir kræver, at der fældes træer. Den anden halvdel er genbrugspapir. Et træ producerer i gennemsnit 300 kg papir (kilde). Så til papirbrug fældes der i gennemsnit et træ pr. 8 indbyggere om året. Med ca. 447 millioner indbyggere er det næsten 56 millioner træer om året alene i Europa. De fældede træer optager normalt i gennemsnit 25 kg CO2 (kilde). Og hvis 56 millioner træer ikke længere kan optage og tilbageholde 25 kg CO2 om året… Du forstår: Det har en enorm indvirkning på miljøet.

Når træet er fældet, begynder den lange cyklus i produktionsprocessen fra træ til papirmasse og fra papirmasse til papir. Inden for hele denne produktionsproces finder der et stort energiforbrug og transport sted, hvilket igen fører til CO2-emissioner. Papiret trykkes derefter med blæk, pakkes nogle gange igen ind i plastik og ender alt for ofte på steder, hvor det ikke kan genbruges.

ER PAPIR KOMPOSTERBART?

Og hvis papiret ender på steder, hvor det ikke kan genbruges, f.eks. i naturen? Løser naturen så problemet, papir som affald? Ja og nej. Generelt er papir både bionedbrydeligt og komposterbart. Der er en tidsgrænse for komposterbarhed; inden for 2 uger skal det være nedbrudt med mindst 95 % i et industrielt komposteringsanlæg, så det opfylder den europæiske standard for industriel kompostering EN 13432 (kilde). Men meget papir indeholder industrielle tilsætningsstoffer, f.eks. kemikalier, overfladebehandlinger og trykfarver, som gør det vanskeligere at nedbryde, hvilket gør det langt fra muligt at kompostere det inden for 2 uger. Det er endnu vigtigere, at det er endnu bedre for miljøet ikke at smide papiret væk, men at genbruge det igen. Ved at genanvende papir i stedet for at smide det ud, reducerer vi efterspørgslen efter nye træfibre fra træer til papirproduktion. Dette er igen med til at reducere skovrydningen. For det papir, der ikke genbruges, er kompostering naturligvis en miljøvenlig affaldsvej.

HVILKE ANDRE TYPER PAPIR (SOM IKKE ER FREMSTILLET AF TRÆER) FINDES DER?

Traditionelt papir er måske ikke så bæredygtigt, som du oprindeligt troede, men heldigvis findes der alternativer:

Græs papir

Der er græs overalt omkring os. I vejrabatterne langs motorvejene, på græsmarker, hvor kvæg græsser, og i tørret form som hø til stalddyr. I et stykke tid har der også været græs papir til rådighed. Som navnet antyder, er dette papir delvis fremstillet af græs. De malede græsfibre tilsættes til den cellulosemasse og de fyldstoffer, der er nødvendige for at fremstille papiret. Dette gør papiret lidt mere bæredygtigt, da denne tilsætning sikrer, at der er brug for færre træer til produktionen. Desuden er græsfibrene meget synlige, hvilket er et flot synligt element i dette græspapir.

De største ulemper ved græspapir og -pap er kvalitet, tab og forurening under produktionen. Græs er trods alt ikke en cellulose eller et fyldstof og bidrager derfor ikke til papirets og kartonets styrke og glathed. Jo større andelen af græs er, jo lavere er papirets kvalitet. Derfor består græspapir i praksis ofte kun af 5-10 % græs. I græskarton er andelen af græs lidt højere, fordi materialet er tykkere. En anden ulempe er, at 50 % af græsset går tabt under papirproduktionen og ikke ender i papiret. Det græs, der går tabt under papirproduktionen, forurener spildevandet, fordi det er organisk materiale. Når græspapir eller græskarton genanvendes, går der yderligere 50 % af græsset tabt under produktionen. Energien til forarbejdning er derefter ubrugelig. Græsset, der så igen går tabt, forårsager yderligere forurening af spildevandet.

Tomatpapir, roepapir, kakaopapir

Der anvendes flere og flere alternative fibre til fremstilling af papir. Så længe vi redder træet, er idéen. I løbet af de sidste 10 år er der kommet mange typer papir fremstillet af alternative fibre til. Det samme gælder for tomatpapir, rødbedepapir og kakaopapir som for græspapir. De anvendte fibre er ikke cellulose, har ingen kvalitet og er blandet med træmasse fra træer i små andele. Ligesom græspapir lyder navnene tomatpapir, rødbedepapir og kakaopapir vidunderligt, og papirerne ser smukke ud med disse alternative fibre. Dette er hovedårsagen til disse nye papirers popularitet. Tomatpapir, roepapir og kakaopapir er således i meget ringe grad mere bæredygtigt end papir fra træer, men vi bør ikke overvurdere effekten.

Bambuspapir

I modsætning til hvad mange tror, er bambus ikke et træ, men en græsart. Og i modsætning til græspapir, tomatpapir, rødbedepapir og kakaopapir kan bambuspapir fremstilles af 100 % bambus. Bambus skal dog fældes for at fremstille papir, og bambus absorberer betydeligt mere CO2 end løvtræer.

En stor fordel, som bambus har i forhold til træer i denne henseende, er, at den vokser mange gange hurtigere igen. En stor ulempe ved bambuspapir er, at det kræver en lang og kompliceret proces at omdanne bambus til papir. Dette afspejler sig i prisen (kilde). Bambus er ligesom træer et primært råmateriale. Det betyder, at bambussen, ligesom træerne, dyrkes specifikt med henblik på papir. I modsætning til tomatpapir, roepapir og kakaopapir, hvor fibrene er et sekundært råmateriale. Disse fibre bliver tilbage, efter at fødevaren er blevet fjernet fra planten.

Papir fra landbrugsaffald

Når landmanden har høstet sin hvede, byg, rug, ris, hamp eller sukkerrør, bliver der landbrugsaffald tilbage på marken. Tænk på de ikke-spiselige blade og stængler. I udviklingslandene bliver dette affald brændt på markerne og går tabt i processen. Men hvad nu, hvis vi brugte dette landbrugsaffald til at fremstille papir? Det er præcis, hvad PaperWise har gjort siden 2015. Fra de stilke og blade, der er tilbage efter høst, udvindes cellulose, som er hovedingrediensen i papir. Papiret, som ofte består af 100 % landbrugsaffald, er af høj kvalitet og kan genbruges. Med denne produktionsmetode fældes der kun få eller ingen træer for at fremstille papir (fordi cellulosen udvindes fra landbrugsaffaldet i stedet for fra træerne), og naturmateriale, der ellers ville gå til spilde, får et nyt liv.

DET MEST BÆREDYGTIGE VALG

Det er klart, at papir ikke nødvendigvis er bæredygtigt, og det kan betale sig at se på alternativer. Miljøpåvirkningen fra PaperWise-papir er hele 47 % lavere end papir fra træer og 29 % lavere end genbrugspapir. Desuden er PaperWise helt kulstofneutralt, hvilket gør det til en mere bæredygtig løsning end dagens papir fra træer. Ved at bruge landbrugsaffald som råmateriale forhindrer man, at skadelige stoffer frigives i luften ved afbrænding af landbrugsaffaldet. Restprodukter, der ellers ville være gået til spilde, får et nyt liv, og hvad mere er, landmanden tjener noget ekstra. Både fødevarer og landbrugsaffald giver nu en økonomisk værdi. Samtidig går man ikke på kompromis med kvaliteten, og papir fra landbrugsaffald kan genbruges op til 7 gange, ligesom papir fra træer. Det gør PaperWise-papiret til det mest bæredygtige alternativ til almindeligt papir.

Ved at skifte til PaperWise-papir er 95.800 træer allerede ikke blevet fældet (siden PaperWise blev oprettet), hvilket har betydet, at i alt 1.331 ha skovrydning er undgået. Et areal på størrelse med 1980 fodboldbaner. Men PaperWise er ikke færdig endnu. PaperWise vil fortsætte sine bestræbelser på at få andelen af landbrugsaffald som råmateriale til papir og pap så høj som muligt. PaperWise vil gøre dette sammen med producenter, certificeringsorganer, politikere, miljøorganisationer, kunder og alle, der ønsker at bidrage til en bedre, bæredygtig verden. Det er den eneste måde at sikre, at endnu flere træer kan blive stående, og at endnu mere landbrugsaffald – som ellers ville gå til spilde – får et nyt liv som papir. Først når børnene i skolen lærer, at papir er fremstillet af landbrugsaffald, har PaperWise nået sit mål!

CONTACT

More articles

0
×