MILJØMÆSSIGE FORDELE VED BÆREDYGTIGT PAPIR

‘Wise With Waste’, det er PaperWises vision. Hvorfor skulle man brænde landbrugsaffald, når det kan blive til et perfekt råmateriale til papir? PaperWise-papir og -karton af høj kvalitet fremstilles af landbrugsaffald (blade og stængler) med 100% grøn energi. Fra landbrugsaffald, også kaldet agri-waste,udvinder vi cellulose, som er det vigtigste råmateriale til papir. Med stor fokus på vores kunders behov og miljøet omdanner PaperWise denne cellulose til bæredygtigt papir og karton af høj kvalitet. Du vil ikke kunne se eller føle forskel på PaperWise og andet førsteklasses papir og karton. Ved at vælge PaperWise vælger du at give landbrugsaffaldet et nyt liv til produktion af bæredygtigt papir og karton. Størstedelen af PaperWises indsamling består af 100% landbrugsaffald. Du kan læse mere om dette i vores FAQ. Mængden af landbrugsaffald erstatter mængden af fibre fra træer, og derfor behøver disse træer ikke længere at blive specielt plantet, men kan blive stående hvor de er og absorbere CO2 og omdanne det til ilt, og blive til almindelige skove igen med en stor mangfoldighed af liv og biodiversitet. Meget effektivt, mad og papir fra samme plante, tilgængelig hvert år, og vi har kun brug for ét stykke jord. Udbyttet pr. ha. er næsten 1,5 så højt som for træer. Desuden er produktionsprocessen fra PaperWise CO2-neutral.

Valget er enkelt: Hvis du ønsker at kombinere kvalitet med et bæredygtigt liv, vil du fra nu af vælge miljøvenligt papir og (foldet) karton af høj kvalitet fra PaperWise.

Den miljømæssige fordel i tal

paperwise co2

Flere og flere virksomheder ønsker at reducere deres miljømæssige aftryk, og PaperWise bidrager til denne ambition. Ved at bruge PaperWise reducerer virksomhederne deres CO2-udledning, hvilket vil føre til en lavere miljøbelastning, hvilket vil resultere i lavere omkostninger til CO2-kompensation. Virkningen på klimaændringerne, som beregnet ved hjælp af ReCiPe midpoint 1.07-metoden i form af CO2-ækvivalenter pr. 1000 kg. PaperWise:

CO2-besparelser pr. 1.000 kg PaperWise-papir er:
Sammenlignet med FSC-papir fra træfibre: – 231 kg. (-20 %), CO2-ækvivalenter

Sammenlignet med genbrugspapir:                          – 756 kg. (-45 %), CO2-ækvivalenter

LCA-miljøundersøgelse PaperWise

Produkters miljøpåvirkning rækker længere end klimaændringer. Derfor har PaperWise gennemført en uafhængig miljøundersøgelse udført af IVAM University of Amsterdam.

Miljøpåvirkningen fra PaperWise er 47 % lavere end FSC-papir fra træfibre og 29 % lavere end genbrugspapir

Environmental ENENIVAM Universitetet i Amsterdam har gennemført en uafhængig miljøundersøgelse. En LCA quick scan i henhold til ReCiPe midpoint 1.07-metoden. LCA-miljøundersøgelsen sammenlignede miljøpåvirkningen fra FSC-papir fremstillet af træfibre, genbrugspapir og PaperWise. Miljøundersøgelsen beregnede miljøpåvirkningen fra brugen af råmaterialer, energi, vand, kemikalier, maskiner og affald i løbet af et produkts livscyklus. Miljøberegningen omfatter hele kæden, fra udvinding af råmaterialer, produktion, emballering til transport. ReCiPe er en metode til konsekvensvurdering (Life Cycle Impact Assessment) i en livscyklusanalyse (LCA). I en LCA beregnes et produkts (eller en organisations) miljøpåvirkning på grundlag af input af de nødvendige materialer og processer. ISO-standarderne 14040 og 14044 udgør den generiske ramme for dette. ReCiPe skelner mellem indikatorscorer på disse tre temaer (slutpunkter): menneskers sundhed, økosystemets mangfoldighed og tilgængelighed af ressourcer. De tre temaer er underopdelt i 17 miljøindikatorer på mellempunktsniveau såsom klimaforandrende CO2, økotoksicitet for jord og vand, partikeldannelse, menneskelig toksicitet, virkninger af arealanvendelse, nedbrydning af ozonlaget, smogdannelse, udtømning af fossile ressourcer, jordforsuring osv. En LCA-beregning giver et meget omfattende billede af et produkts samlede miljøpåvirkning. PaperWise scorede 47 % bedre end FSC-papir fremstillet af træfibre og 29 % bedre end genbrugspapir.

printed on paperwise

0
×